Podpisano porozumienie kończące spór zbiorowy

Podpisano porozumienie kończące spór zbiorowy

29 czerwca 2015, Kategoria: Bez kategorii Autor

W dniu 25 czerwca 2015 r., po blisko 4 latach trwania sporu zbiorowego, w Centrali ZUS  w Warszawie zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a stroną związkową – Związkiem Zawodowym Pracowników ZUS i Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność”-80 w ZUS. Zmiana podejścia ze strony Pracodawcy pozwoliła na przełamanie impasu w dotychczas prowadzonych rokowaniach sporu zbiorowego w najistotniejszej dla pracowników ZUS kwestii – podwyżek.

Po wielokrotnych spotkaniach i wielogodzinnych negocjacjach ustalono pierwszy etap realizacji żądań płacowych strony związkowej wynikający z Porozumienia zawartego w dniu 17.09.2008 r. w ten sposób, że z dniem 01 lipca 2015 r. skierowane zostaną środki na podwyżki wynagrodzeń zasadniczych pracowników Zakładu w wysokości 60 zł. brutto obligatoryjnie na etat wg rekomendowanego stanu zatrudnienia na 31.03.2015 r.

Wysokość kwoty podwyżki jest wynikiem skrupulatnej analizy kondycji finansowej Zakładu w roku bieżącym jak i skutków finansowych wynikających z tej podwyżki w przyszłym roku. Należy podkreślić, że strona związkowa zdecydowanie nalegała, aby każdy pracownik został obligatoryjne objęty podwyżką, bez wyłączeń żadnych grup pracowniczych.

W Porozumieniu wskazano również, że wszystkie kwoty wzrostu funduszu wynagrodzeń po ich uzyskaniu, będą przeznaczane na podwyżki wynagrodzeń zasadniczych pracowników ZUS zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Będzie to możliwe dzięki inicjatywie strony związkowej zamkniętego już sporu zbiorowego, na podstawie której Pracodawca wystąpił do Ministra Finansów w celu zarówno uzyskania dodatkowych środków w planie finansowym Zakładu na 2016 r. jak i uzyskania zgody na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w 2015 r. z oszczędności w innych pozycjach. Obecność Ministra Pracy i Polityki Społecznej – Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza przy podpisaniu Porozumienia oraz oficjalnie skierowane przez niego do Ministra Finansów pisma popierające oba wystąpienia Pracodawcy, podkreślają rangę tych dokumentów.

Ważnym elementem podpisanego Porozumienia jest zapis, który daje szansę na zmianę polityki płacowej w Zakładzie w odniesieniu do przyznawanych dodatków specjalnych. Także problem obciążenia pracą, jako jeden z głównych problemów sygnalizowanych przez załogę, znalazł odzwierciedlenie w treści Porozumienia, zobowiązując Pracodawcę do monitorowania i dostosowania optymalnego obciążenia pracowników Zakładu zadaniami i obowiązkami oraz informowania o tych wynikach stronę związkową. W Porozumieniu zawarto również osiągnięty na etapie rokowań konsensus w zakresie: zmniejszenia limitu godzin nadliczbowych z 260 do 150 godzin, poprawy infrastruktury informatycznej, kwartalnych spotkań informacyjnych Dyrektorów Oddziałów z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w danym Oddziale. Na usprawnienie i poprawę dialogu społecznego w Zakładzie, powinny mieć wpływ końcowe zapisy Porozumienia, regulujące kontakty Pracodawcy z zakładowymi organizacjami związkowymi na szczeblu krajowym.

Porozumienie traktujemy jako pierwszy krok w kierunku poprawy warunków pracy w Zakładzie i odbudowy zaufania, oczekując, że kierunek tych zmian zostanie zachowany.

Należy podkreślić, że zakończenie sporu zbiorowego zakończyło pewien etap rozmów na poziomie Zakładu i otworzyło możliwość prowadzenia konstruktywnego dialogu, a w przypadku braku realizacji zapisów porozumienia – możliwość podejmowania decyzji o akcjach protestacyjnych, przy zachowaniu wszystkich przepisów prawa w tym zakresie.

Brak komentarzy to “Podpisano porozumienie kończące spór zbiorowy”

Skomentuj ten artyku