Wynik przeprowadzonej w ZUS ankiety

Wynik przeprowadzonej w ZUS ankiety

26 października 2021, Kategoria: Bez kategorii Autor

W miesiącu wrześniu 2021 r. Związek Zawodowy Pracowników ZUS przeprowadził wśród swoich członków badanie w formie ankiety.

Powodem do zainicjowania i przeprowadzenia badań były liczne sygnały pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych docierające do naszego Związku na temat nadmiernego obciążenia pracą, problemów z funkcjonowaniem aplikacji, brakiem wyposażenia w odpowiedni sprzęt, co w konsekwencji zmuszało znaczną część pracowników do pozostawania w pracy w czasie ponadnormatywnym.

Ze zdecydowanym sprzeciwem pracowników spotkała się również informacja podawana do publicznej wiadomości przez Pracodawcę na temat wysokości przeciętnego wynagrodzenia w ZUS w kwocie 5.844 zł w 2020 r. W ocenie pracowników taki przekaz medialny nie tylko był nieprawdziwy, ale również kształtował nieprawdziwy i zawyżony obraz wynagrodzeń tej grupy urzędniczej.


W tej sytuacji Związek uznał za konieczne zgłębienie i poznanie sytuacji w Zakładzie a uzyskane z ankiety informacje przyczynią się do usprawnień w zakresie prowadzonej przez Pracodawcę polityki kadrowo – płacowej i organizacyjnej.

W ślad za zgłaszanymi sygnałami Związek podjął działania ukierunkowane na opracowanie ankiety. Rozpoczęcie badań poprzedzone zostało rozważaniami teoretycznymi i badaniem pilotażowym przeprowadzonym za pomocą kwestionariusza ankiety na próbie 30 osób. Uzyskane na tej podstawie materiały zostały wykorzystane do konstrukcji końcowej wersji kwestionariusza ankiety. Zasadnicze badanie ankietowe zostało przeprowadzone w pierwszej połowie września 2021 r.

Badaniem ankietowym objęto pracowników ZUS – członków naszego Związku z terenu 35 Oddziałów. Przeprowadzenie badania poprzedzone zostało omówieniem treści ankiety, a w przypadku trudności czy niezrozumienia dyspozycji w ankiecie udzielano dodatkowych wyjaśnień. Pracownicy – związkowcy zostali poinformowani o celu badania ankietowego oraz sposobie wypełniania ankiet. Badane przeprowadzono tak aby nie kolidowało z wykonywaną pracą. Otrzymujący kwestionariusze ankiety i zostali poinformowani o sposobie jej zwrotu.

Respondentów poinformowano, że w niektórych pytaniach np. 9, 10 dopuszczono możliwość kilkukrotnego wyboru odpowiedzi, a forma pytania jest półotwarta i tym samym daje możliwość swobodnej wypowiedzi. Wszystkim biorącym udział w badaniu zapewniono pełną anonimowość.

Badaniem objęto populację 3398 osób z 35 oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Biorący udział w badaniu mieli możliwość składania ankiet w wyznaczonych miejscach lub przesłania do wyznaczonych osób na pocztę mailową udostępnioną do celów związkowych przez Pracodawcę.

Należy zauważyć, że niewielka liczba badanych zdecydowała się na przesłanie wypełnionego kwestionariusza ankiety za pośrednictwem poczty mailowej. Większość, bo ponad 90% ankietowanych wolała składać ankiety w formie papierowej do wyznaczonych uprzednio miejsc lub osób. Z informacji uzyskanych od respondentów wynikało, że elektroniczna forma przekazu nie gwarantuje im anonimowości co zmuszałoby ich do zachowania pewnej powściągliwości przy wypełnianiu ankiety w obawie o konsekwencje.

Z punktu widzenia badania istotne znaczenie miały pytania: czy przydzielone zadania pracownicy są w stanie zrealizować w ramach etatu, bez pozostawania po godzinach w pracy/czasie ponadnormatywnym oraz jakich grup pracowników zjawisko pozostawania w godzinach nadliczbowych dotyka. Czy zjawisko pozostawania w czasie ponadnormatywnym jest dobrym rozwiązaniem oraz czy pracownicy podejmują się pozostawania w nadgodzinach z własnej inicjatywy. W pytaniach półotwartych respondenci mieli możliwość wskazania co przyczyniłoby się do poprawy i usprawnienia pracy oraz jakie są pozytywne aspekty pracy w ZUS.

Praca zawodowa jako jedna z dróg kształtowania osobowości człowieka wymaga uświadomienia sobie celów wysiłku, a oczekiwania zawodowe łączą się z pewnymi uznawanymi wartościami. W związku z tym w ankiecie respondenci mieli możliwość również wskazania pozytywnych aspektów pracy w ZUS.

Na 3398 ankietowanych 214 osób stanowili mężczyźni, a 3183 stanowiły kobiety, w jednej ankiecie nie wskazano płci. Respondenci objęci badaniem ankietowym stanowili grupę wiekową w przedziale od 20 roku życia do 60+.Na objętych badaniem 3398 respondentów – 352 osoby nie wykazało w ankiecie wieku, co stanowi 10,36 %.

Badani stanowili następujące grupy wiekowe :

• 26 – 30 roku życia w badaniu udział wzięło ż 32 osoby co stanowi 0,94 %,

• 31 – 35 roku życia udział w badaniu wzięło 33 osoby co stanowi 0,97 %,

• 36 – 40 roku życia ż udział w badaniu wzięło 458 osób co stanowi 13,48 %,

• 41 – 50 roku życia udział w badaniu wzięło tj. 1583 osoby co stanowi 46,59 %,

• 51 – 55 roku życia udział w badaniu wzięło 515 osób co stanowi 15,16 %

• 56- 60 roku życia udział w badaniu wzięło 322 osoby co stanowi 9, 48 %,

• 61 – 65 roku życia w badaniu udział wzięło 50 osób co stanowi 1,47 %,

• powyżej 66 roku życia w badaniu udział wzięło 3 osoby co stanowi 0,08 %

Najliczniejszą grupę wiekową stanowili respondenci w przedziałach wiekowych od 36 do 55 roku życia, tj. łącznie 75,23% badanych, a więc osoby związane z Zakładem stażem pracy od kilkunastu do kilkudziesięciu lat. Zarówno młodzi pracownicy tj. w przedziałach wiekowych od 20 do 35 roku życia, jak również osoby powyżej 60 roku życia stanowiły najmniejszy odsetek biorących udział w badaniu, tj. 3,46% badanych.

Jeżeli chodzi o wykształcenie to na 3398 osób biorących udział w badaniu ankietowym 43 osoby, tj. 1,27% nie wskazało informacji na temat wykształcenia. Najliczniejszą grupę ankietowanych stanowili pracownicy z wykształceniem :

• wyższym 2105 osób, tj. 61,95%,

• średnim 1242 osób, tj. 36,55%,

• zawodowym 8 osób, tj. 0,23%

Na pytanie dotyczące stażu pracy w ZUS na 3398 osób poddanych badaniu odpowiedzi udzieliło 3135 osób, tj. 92,26%. Staż pracy w respondentów w ZUS kształtuje się następująco :

• 0 – 5 lat 443 osoby, tj. 13,04%,

• 6 – 10 lat 289 osób, tj. 8,50%,

• 11 – 20 lat 892 osoby, tj.26,25%,

• powyżej 20 lat 1511 osób, tj. 44,47%

Najliczniejszą grupę osób biorących udział w badaniu ankietowym to pracownicy ze stażem pracy powyżej 20 lat pracy, co stanowi 44,47%. Kolejną liczną grupę stanowili pracownicy legitymujący się stażem pracy pomiędzy 11 – 20 lat pracy co wynosi 26,25%. Łącznie te dwie grupy ankietowanych stanowią 70,72% objętych badaniem.

Ponieważ w ZUS pracownicy nie mają tzw. dodatku stażowego, a pozostałe składniki wynagrodzenia takie jak premia w wysokości 6%, 13- tka, nadgodziny – nie są stałymi elementami wynagrodzenia, ich przyznanie uzależnione jest od spełnienia dodatkowych kryteriów między innymi od oceny pracy, wysokości wynagrodzenia zasadniczego, przebywania na zwolnieniu lekarskim, czy ustalonych w zasadach premiowania – to respondentów zapytano o wysokość otrzymywanego miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia brutto.

W ankiecie staraliśmy się zestawić wynagrodzenia (podawane w kwocie miesięcznego wynagrodzenia brutto) do stażu pracy w ZUS. Na 3398 osób biorących udział w badaniu 3023, tj. 88,96% wskazało swoje wynagrodzenie w przedziałach płacowych.

Staż pracy do 5 lat w ZUS w zestawieniu z wynagrodzeniem:

• wynagrodzenie pomiędzy 2800 – 3000 zł osiąga 135 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 3010 – 3200 zł osiąga 97 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 3210 – 3400 zł osiąga 67 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 3410 – 3600 zł osiąga 71 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 3610 – 3800 zł osiąga 25 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 3810 – 4000 zł osiąga 26 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 4010 – 4200 zł osiąga 13 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 4210 – 4400 zł osiąga 4 osoby,

• wynagrodzenie pomiędzy 4410 – 4600 zł osiąga 1 osoba,

• wynagrodzenie pomiędzy 4610 – 4800 zł osiąga 3 osoby,

• wynagrodzenie pomiędzy 4810 – 5000 zł osiąga 0,

• powyżej 5000 zł 1 osoba.

Objęto w tej grupie badaniem ankietowym 443 osoby ze stażem pracy w ZUS do 5 lat. Najliczniejsza grupę 370 osób, tj. 83,52% , stanowili pracownicy, których wynagrodzenie mieści się w przedziale płacowym od 2800 zł – 3600 zł. Należy zauważyć, że pracownicy z krótkim stażem pracy w ZUS w zdecydowanej większości osiągali minimalne wynagrodzenie bądź niewiele powyżej minimalnego wynagrodzenia. Zaledwie 9 osób ze stażem pracy do lat 5 osiągnęła wynagrodzenie powyżej 4210 zł.

Pracownicy zatrudnieni w ZUS od 6 – 10 lat zarabiali następująco :

• wynagrodzenie pomiędzy 2800 – 3000 zł osiąga 10 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 3010 – 3200 zł osiąga 31 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 3210 – 3400 zł osiąga 36 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 3410 – 3600 zł osiąga 61 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 3610 – 3800 zł osiąga 56 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 3810 – 4000 zł osiąga 43 osoby,

• wynagrodzenie pomiędzy 4010 – 4200 zł osiąga 27 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 4210 – 4400 zł osiąga 13 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 4410 – 4600 zł osiąga 3 osoby,

• wynagrodzenie pomiędzy 4610 – 4800 zł osiąga 3 osoby,

• wynagrodzenie pomiędzy 4810 – 5000 zł osiąga 4 osoby ,

• powyżej 5000 zł 2 osoby.

Na poddanych badaniu w tej grupie 289 osób najliczniejszą grupę 160 osób, tj. 55,36% stanowili pracownicy których wynagrodzenie mieściło się pomiędzy 3410 – 4000 zł. Zaledwie 12 osób z badanych ze stażem pracy od 6 – 10 lat w ZUS osiągnęło wynagrodzenie powyżej 4410 zł.

Pracownicy zatrudnieni w ZUS od 11 – 20 lat pracy zarabiali następująco:

• wynagrodzenie pomiędzy 2800 – 3000 zł osiąga 9 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 3010 – 3200 zł osiąga 17 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 3210 – 3400 zł osiąga 43 osoby,

• wynagrodzenie pomiędzy 3410 – 3600 zł osiąga 69 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 3610 – 3800 zł osiąga 149 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 3810 – 4000 zł osiąga 180 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 4010 – 4200 zł osiąga 165 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 4210 – 4400 zł osiąga 94 osoby,

• wynagrodzenie pomiędzy 4410 – 4600 zł osiąga 76 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 4610 – 4800 zł osiąga 36 osoby,

• wynagrodzenie pomiędzy 4810 – 5000 zł osiąga 31 osób,

• powyżej 5000 zł 23 osoby.

Badaniu poddano grupę 892 osób. Najliczniejsza z pośród nich 494 osoby, tj. 55,38% stanowili pracownicy, których wynagrodzenie mieściło się pomiędzy 3610 – 4200 zł. Należy zauważyć, że ze stażem pracy w ZUS od 11 – 20 lat znalazło się 26 osób, które osiągają wynagrodzenie minimalne lub niewiele więcej od minimalnego wynagrodzenia.

Pracownicy zatrudnieni w ZUS powyżej 20 lat pracy zarabiali następująco :

• wynagrodzenie pomiędzy 2800 – 3000 zł osiąga 3 osoby,

• wynagrodzenie pomiędzy 3010 – 3200 zł osiąga 6 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 3210 – 3400 zł osiąga 10 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 3410 – 3600 zł osiąga 34 osoby,

• wynagrodzenie pomiędzy 3610 – 3800 zł osiąga 81 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 3810 – 4000 zł osiąga 158 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 4010 – 4200 zł osiąga 265 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 4210 – 4400 zł osiąga 294 osoby,

• wynagrodzenie pomiędzy 4410 – 4600 zł osiąga 249 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 4610 – 4800 zł osiąga 166 osób,

• wynagrodzenie pomiędzy 4810 – 5000 zł osiąga 116 osób ,

• powyżej 5000 zł 129 osób.

Na poddanych w tej grupie badaniu 1511 osób najliczniejszą 1132 osoby tj.74,91 % stanowili pracownicy, których wynagrodzenie mieściło się pomiędzy 3810 – 4800 zł. W przypadku 8,53% badanych wynagrodzenie przekraczało kwotę 5000 zł. W tej grupie ankietowanych znaleźli się również pracownicy, którzy posiadają ponad 20 letni staż pracy, a ich wynagrodzenie nadal jest minimalne lub oscyluje wokół wynagrodzenia minimalnego. Najliczniejszą grupę spośród badanych stanowili pracownicy zarabiający w przedziale wynagrodzeń:

• od 4010 – 4200 zł – 470 osób tj. 15,5%,

• od 3810 – 4000 zł – 407 osób tj. 13,4%,

• od 4210 – 4400 – 405 osób zł tj. 13,3%,

• od 4410 – 4600 zł – 329 osób tj. 10,8%

• od 3410 – 3600 zł 235 osób tj. 7,7%

Z zestawienia wynika, że 60,7% ankietowanych zarabia nie mniej niż 3410 zł i nie więcej niż 4600 zł. Najmniej liczną grupą byli pracownicy zarabiający w przedziałach wynagrodzeń:

• od 2800 – 3000 zł tj. 5,1%.

• od 3010 – 3200 zł tj. 4,9%,

• od 3210 – 3400 zł tj. 5,1%

Należy zauważyć, że 15,1% badanych otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze, które mieści się w przedziale płacowym pomiędzy 2800 zł a 3400 zł i równa się wynagrodzeniu minimalnemu bądź niewiele go przewyższa. Powyżej kwoty 5010 zł zarabia 5,1%, ankietowanych. Jest to nieliczna grupa pracowników i w większości są to osoby sprawujące funkcje kierownicze.

Na 3398 osób poddanych badaniu 3195 osób tj. 94% wskazała swoje stanowisko, a 203 osoby nie odpowiedziały na to pytanie. W badaniu wzięły udział osoby zatrudnione na stanowiskach :

• referent – 175 ankietowanych,

• starszy referent – 256,

• inspektor – 651,

• starszy inspektor – 850,

• specjalista – 655,

• starszy specjalista – 295,

• aprobant – 109,

• starszy aprobant – 142,

• główny specjalista – 25,

• kadra kierownicza – 33,

• informatyk – 4,

Grupę najliczniejszą 2452 osoby, tj. 72,13% stanowili pracownicy z kilku lub kilkunastoletnim stażem pracy zajmujący stanowiska: inspektora, starszego inspektora, specjalisty i starszego specjalisty. Najmniejszą grupę stanowili : informatycy, główni specjaliści i kadra kierownicza.

Odnośnie wskazania obszaru realizacji zadań to na 3398 osób biorących udział w badaniu 144 osoby nie wskazało wydziału, w którym świadczy pracę. Pozostali respondenci to pracownicy :

• z wydziałów dochodowych 1407 osób tj. 41,41%,

• z wydziałów świadczeniowych łącznie 1238 osób tj. 36,43 % (196 z wydziałów zasiłków i 1042 z wydziałów emerytalno – rentowych ),

• 609 osób, tj. 17,92% stanowili pracownicy z innych wydziałów (tj. orzecznictwa lekarskiego, administracyjno– gospodarczego, księgowości , kadr , archiwum……)

Najliczniejszą grupę respondentów biorących udział w badaniu stanowili pracownicy z wydziałów tzw. merytorycznych tj. 77,83% . Ta grupa zawodowa najchętniej udzielała wypowiedzi na pozostałe pytania w tym : dotyczących pracy w nadgodzinach, co przyczyniłoby się do usprawnienia pracy oraz chętnie udzielała wypowiedzi dodatkowych w pytaniach otwartych.

Na pytanie dotyczące możliwości realizacji przydzielonych zadań w 8 godzinnym czasie pracy odpowiedzi udzieliło 3202 osoby, tj. 94,23%, a 196 osób, tj. 5,77% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

• 404 osoby ankietowane, tj. 11,89% stwierdziło, że przydzielone im zadania są możliwe do realizacji w 8 godzinnym czasie pracy,

• 2798 osób, tj. 82,34% udzieliło odpowiedzi, że przydzielone zadania nie są możliwe do zrealizowania przez nich w 8 godzinnym czasie pracy.

Na pytanie dotyczące realizowania przez ankietowanych zadań w nadgodzinach w latach 2020/2021 – odpowiedź tak udzieliło 2405 osób, a 809 osób udzieliło odpowiedzi nie. Wynika z badania ankietowego, że 70,78% pracowników pracowała w nadgodzinach .

Jednocześnie:

• 317 osób tj. 9,3 % stwierdziło, że o pracę w nadgodzinach występuje z własnej inicjatywy, a głównym powodem takiego postępowania są względy finansowe czyli możliwość dorobienia,

• 2342 osoby tj. 68,9% nie występuje o prace w nadgodzinach z własnej inicjatywy.

Ankietowani zostali również zapytani, czy w ich ocenie praca w nadgodzinach jest dobrym rozwiązaniem. Na tak postawione pytanie odpowiedziało 3095 osób, tj. 91,08%.

• 242 osoby tj. 7,12 % odpowiedziało że praca w godzinach nadliczbowych jest dobrym rozwiązaniem i były to głównie osoby z grupy osób występującej o nadgodziny z własnej inicjatywy,

• 2853 osoby tj. 83,96 % stwierdziło, że praca w godzinach nadliczbowych nie jest dobrym rozwiązaniem realizacji zadań.

• 303 osoby nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie.

Postawiono ankietowanym pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru odpowiedzi jak również umożliwiające dodania wypowiedzi własnej. Na pytanie co mogłoby przyczynić się do usprawnienia pracy respondenci wskazali:

• lepszy sprzęt komputerowy odpowiedziało 1921 osób,

• sprawnie działające aplikacje 2335 osób,

• lepsza organizacja pracy 2129 osób,

• lepszy przepływ informacji 1945 osób,

• zwiększeni liczby etatów 2574 osoby,

• dodatkowo wskazano inne przyczyny

 nadmiernie rozbudowane statystyki , które niejednokrotnie trzeba wypełniać ręcznie,

 konieczność ręcznego wprowadzania danych,

W ankietach zamieszczano również takie odpowiedzi pracowników jak :

• brak perspektywy dalszego zatrudnienia i zamierzam zmienić pracę,

• zbyt niskie wynagrodzenie aktualnie poszukuję pracy,

• osoby z ustaloną niepełnosprawnością maja taki sam przydział pracy jak pozostali pracownicy,

• czekam na osiągnięcie wieku emerytalnego i odchodzę z pracy,

• w innych urzędach zarabiają dużo więcej,

• domagamy się dodatku stażowego takiego jak w innych instytucjach,

• nie widzę pozytywnych aspektów pracy.

• nie liczę się jako dobry, dokładny pracownik, który poświęca się całym sobą do powierzonych zadań wynikających z zakresu czynności.

• rozważam podjęcie pracy u innego pracodawcy,

• po 19 latach pracy w tym zakładzie czuję się poniżona, przede wszystkim na tle otrzymanego wynagrodzenia. Posiadana przeze mnie wiedza, staż pracy zakres obowiązków stale i sukcesywnie zwiększany, NIE MAJĄ aktualnie żadnego odzwierciedlenia w stosunku do płacy, jaką otrzymuję. Długoletni pracownicy w ogóle nie są doceniani przez pracodawcę, a przecież to ONI tworzą FILAR , na którym opiera się cały ZUS. Jestem oburzona. Nie tak miało wyglądać podziękowanie ze strony pracodawcy za włożony trud i zaangażowanie zwłaszcza w czasach pandemii, w której obsługiwana była i JEST TARCZA ANTYKRYZYSOWA,

• narzędzia wspomagające- nagle pojawiają się po 20 latach reformy i zasilają aplikację olbrzymią ilością zadań do spracowania w błyskawicznym tempie, a wśród tych zadań niestety są do wyjaśnienia okresy od wejścia reformy tj. 01.01.1999 r. Pracodawca nie powinien narzucać takiego tempa, skoro wcześniej nie udostępnił narzędzi wspomagających. Rozumiem że można zmienić priorytety zadań ale wszystko w ramach ludzkich możliwości”

• mam na chleb(dosłownie) poza tym żadnych pozytywnych aspektów nie dostrzegam.

• kilkuletnia praca w godzinach nadliczbowych wyczerpała mnie psychicznie,

• coraz więcej nakładanych zadań, statystyka jest najważniejsza, a nie my pracownicy, bezpodstawne obniżanie ocen mimo wywiązywania się z obowiązków,

• niskie zarobki nie pozwalają na utrzymanie rodzin,

• praca w ZUS jest ok ale nie do zaakceptowania jest tempo pracy, natłok obowiązków i jak na ilość realizowanych zadań BADRZO NISKA PENSJIA,

• Ja nie mam żadnej motywacji do pracy przy tak niskiej pensji, aspektów pozytywnych pracy w ZUS nie widzę, pracownik nie ma praktycznie żadnych przywilejów tylko coraz więcej obowiązków,

• duża liczba zadań. Osoby niepełnosprawne mają taką samą liczbę do realizacji jak pozostali. Brak wsparcia merytorycznego zwłaszcza przy wprowadzaniu nowych przepisów,

• pomimo starań, przełożeni nie doceniają pracy pracownika, ciągle słyszymy ,że za mało robimy, nie staramy się, liczą się tyko statystyki, a nie jakość pracy,

• pozamykane bazy noclegowe w ZUS uniemożliwiają pracownikom spędzenia urlopu za niewielkie pieniądze chociaż tak pracodawca mógłby nas dowartościować.

Badani wypowiedzieli się również o pozytywnych aspektach pracy w Zakładzie aczkolwiek należy zauważyć, że większość ankietowanych nie odpowiedziała na tak zadane pytanie.

Najczęściej udzielaną odpowiedzią było:

• stałe wynagrodzenie otrzymywane na czas,

• umowa o pracę,

• praca jednozmianowa,

• ruchomy czas pracy,

• wypłata trzynastej pensji i nagród jubileuszowych,

• możliwość korzystania z ZFŚS,

• możliwość sprawowania opieki nad dziećmi.

Uwagi i wnioski końcowe :

  1. Badaniem objęto pracowników ZUS z 35 Oddziałów w różnym wieku, wykształceniu i zajmowanym stanowisku. Z zebranych ankiet wynika, że najchętniej wypowiadały się w ankietach osoby z wydziałów merytorycznych.

Najliczniejsza grupę badanych stanowili respondenci w przedziale wiekowym od 36 – 55 lat, stanowili łącznie 75% badanych.

Z pośród badanych – 62% posiada wyższe wykształcenie, z tego 44,4% pracuje w ZUS powyżej 20 lat, a wynagrodzenie 60,7% mieści się w przedziałach płacowych od 3410 – 4600 zł brutto miesięcznie.

15,1% badanych otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze, które mieści się w przedziale płacowym pomiędzy 2800 zł a 3400 zł i równa się wynagrodzeniu minimalnemu bądź niewiele powyżej minimalnego wynagrodzenia.

Powyżej 5010 zł, tj. 5,1%, zarabia niewielka grupa pracowników i w większości są to osoby sprawujące funkcje kierownicze.

Zrozumiale zatem jest, że pracownicy w ankietach informowali, że szukają lepszej perspektywy zatrudnienia, zwłaszcza jeżeli chodzi o wynagrodzenia.

Podawane przez Pracodawcę przeciętne wynagrodzenie 5844 zł w 2020 r. odpowiada tylko niewielkiej grupie pracowniczej.

Niepokojącym jest fakt, że w ZUS zatrudniona jest grupa osób z długim stażem pracy, a ich wynagrodzenie oscyluje wokół wynagrodzenia minimalnego.

Wynagrodzenie pracowników Zakładu jest niewspółmierne w stosunku do ilości, terminowości, odpowiedzialności i wagi wykonywanych zadań.

2.

Stan obecnego zatrudnienia w ZUS jest niedostosowany do ilości przydzielanych zadań w istniejącej strukturze organizacyjnej Zakładu, co ma odzwierciedlenie w udzielanych odpowiedziach. W konsekwencji prowadzi to do realizacji zadań przez pracowników w czasie ponadnormatywnym. Tylko niewielki % pracowników deklaruje chęć pracy w nadgodzinach kierując się głównie względami finansowymi. Aż 83,9% stwierdziło, że nie jest dobrym rozwiązaniem praca w godzinach nadliczbowych. Prowadzenie polityki kadrowej polegającej na zmniejszaniu ilości etatów może doprowadzić do pogarszania się jakości świadczonych przez Zakład usług.

3.

Usprawnienie działających aplikacji, wyposażenie pracowników w odpowiedni sprzęt oraz lepsza organizacja pracy w znacznym stopniu przyczyniłoby się do poprawienia warunków pracy. Ponad 57% badanych zwróciła uwagę na potrzebę lepszego przepływu informacji, który w warunkach dużej struktury organizacyjnej ma wpływ na warunki pracy.

4.

Niepokojącym jest fakt przydzielania takiej samej ilości zadań pracownikom z orzeczoną niepełnosprawnością, którzy maja prawo do krótszego dnia pracy oraz większej liczby dni urlopu wypoczynkowego.

5.

Pracownicy zwrócili uwagę na dodatkowe obciążenia jakie stanowią nadmiernie rozbudowane statystyki, które w większości muszą wykonywać ręcznie.

6.

Brak uznania za trud i zaangażowanie w wykonywaną pracę widoczny w każdym piśmie i podejmowanej przez Pracodawcę decyzji.

Bezustanne pretensje i krytyka nie motywują do pracy.

Brak komentarzy to “Wynik przeprowadzonej w ZUS ankiety”

Skomentuj ten artyku