Szczególna ochrona działaczy związkowych

Szczególna ochrona działaczy związkowych

2 maja 2011, Kategoria: Bez kategorii Autor

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz porozumienia zawartego z Pracodawcą w dniu 24 lutego 2010 r. – Prezydium Zarządu Głównego podjęło uchwałę nr 54/PZG z dnia 21 lutego 2011 ustalając nowe zasady sposobu ustalania ilości działaczy związkowych podlegających szczególnej ochronie.

Wprowadzone zmiany dostosowują liczbę chronionych w zależności od uzwiązkowienia danej organizacji. Jest to sprawiedliwy sposób rozdziału miejsc chronionych. Przypominamy, że do zagospodarowania mieliśmy 408 miejsc i tyle osób zostało objętych szczególną ochroną. Teraz poszczególnym zarządom oddziałowych organizacji powinno zależeć na tym, by pozyskać nowych członków, gdyż w ten sposób mogą zwiększyć liczbę chronionych działaczy.

Wszystkie OOZ otrzymały pisemne wykazy osób. Ważne, aby kopię tego wykazu przekazać dyrektorowi Oddziału wraz z potwierdzeniem odbioru lub wpływu do sekretariatu. Jest to waży aspekt w ewentualnym procesie dowodowym.

Pamiętajmy, że powołany na wstępie artykuł ustawy ma celu ochronę stosunku pracy działaczy związkowych, polegający na wymogu uzyskania przez pracodawcę zgody (a nie tylko opinii) zarządu organizacji związkowej na wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia czy zmianę warunków pracy i płacy w drodze jednostronnej czynności działaczowi związkowemu objętego szczególną ochroną w drodze uchwały danej organizacji związkowej.

W ten sposób związkowcy mają ochronę, bowiem prawidłowa realizacja zadań i uprawnień związków wymaga, aby działacze byli zabezpieczeni przed naciskami zmierzającymi do ograniczenia ich niezależności działania i aktywności w obronie interesów i praw pracowniczych, a także niebezpieczeństwem niekorzystnej zmiany warunków pracy i płacy, a nawet utraty zatrudnienia. A wiadomym jest, że przyczyną potencjalnych konfliktów między działaczami związkowymi a pracodawcami są rozbieżności interesów ekonomicznych pracowników i pracodawców oraz niewywiązywanie się przez pracodawców na ciążących na nich obowiązkach w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy.

Warto również wspomnieć, że ochrona ta nie ma bezwzględnego charakteru, gdyż wypowiedzenie, rozwiązanie czy wypowiedzenie zmieniające stosunku pracy działacza związkowego jest możliwa po uzyskaniu zgody właściwego organu organizacji związkowej. Stanowisko zajęte przez właściwy organ związku jest wiążące dla pracodawcy. Brak zgody natomiast jest naruszeniem przepisów prawa pracy. No i najważniejsze pamiętajmy, że jeśli dojdzie do powyższych sytuacji, pracodawca musi nas zawiadomić na piśmie i odpowiednio uzasadnić swoje zamiary.           

Brak komentarzy to “Szczególna ochrona działaczy związkowych”

Skomentuj ten artyku