Jak Pani Minister Fedak zareaguje na pismo ZZP ZUS?

Jak Pani Minister Fedak zareaguje na pismo ZZP ZUS?

18 maja 2011, Kategoria: Bez kategorii Autor

Związek Zawodowy Pracowników ZUS w dniu 18.04.2011 r. zasygnalizował Pani Minister Fedak problemy z jakimi boryka się ZUS, a przede wszystkim pracownicy tej instytucji. Poniżej prezentujemy treść wystąpienia.

                                                                                                              Warszawa, dn. 18.04.2011 r.

L. dz. 38/PZG/11

                                                          Pani
                                                          Jolanta Fedak
                                                          Minister Pracy i Polityki Społecznej

 

           W poczuciu odpowiedzialności za realizację strategicznych dla Państwa zadań spoczywających na pracownikach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Związek Zawodowy Pracowników ZUS, z niepokojem stwierdza brak zabezpieczenia na nakładane na Zakład nowe obowiązki, przy jednoczesnym ograniczaniu zatrudnienia. Od 2005 do 2009 roku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia o 1945 osób. Od XII 2009 do I 2011 roku nastąpiła dalsza redukcja zatrudnienia o 398 etatów. Przyjęta polityka kadrowa zmierza do dalszego zmniejszania zatrudnienia, co zostało ujęte w informacji Prezesa ZUS.

Jednocześnie rok 2011 jest trzecim z rzędu rokiem, w którym Zakład nie zwiększył środków na wynagrodzenia osobowe. Tym samym pracodawca złamał zapisy Układu Zbiorowego § 8 ust. 3 („fundusz wynagrodzeń osobowych wzrasta corocznie co najmniej o wskaźnik wzrostu prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, według projektu ustawy budżetowej na dany rok kalendarzowy, z uwzględnieniem wzrostu wskaźnika zatrudnienia w Zakładzie.”) co spowodowało realny spadek wynagrodzeń w ZUS (załącznik 1).

W ostatnich dwóch latach, nie zapewniając odpowiedniej ilości etatów i środków finansowych Zakład został obarczony dodatkowymi zadaniami:

 • przyznawaniem i obsługą świadczeń z systemu zreformowanego,
 • przyznawanie okresowych emerytur kapitałowych,
 • przyznawaniem i obsługą emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
 • przeliczaniem świadczeń emerytalno-rentowych w związku z nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
 • realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa,
 • realizacją umów międzynarodowych o ubezpieczeniu społecznym (USA, Kanada, Australia, Korea),
 • obliczaniem wartości pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom,
 • obsługą wniosków płatników o obniżenie składki,
 • wdrożeniem odzyskiwania należności z tytułu nienależnie pobranych emerytur kapitałowych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych,
 • wdrożeniem windykacji nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,
 • wdrożeniem windykacji nienależnie pobranych świadczeń kompensacyjnych,
 • realizacją postępowań wyjaśniających związanych z obsługą wniosków o umorzenie należności i zwrot składek osób pobierających zasiłki macierzyńskie lub przebywających na urlopach wychowawczych, prowadzących działalność,
 • realizacją zadań wynikających z przepływu osób w obrębie Unii Europejskiej,
 • wdrożeniem obsługi i prowadzeniu Centralnego Rejestru Stanowisk Pracy – Funduszu Emerytur Pomostowych,
 • obsługą indywidualnych kont OFE.

 W naszej ocenie niewłaściwa polityka kadro-płacowa prowadzi do trudnych do przewidzenia negatywnych skutków. Obecnie już występuje zagrożenie realizacji bieżących zadań przez ponadnormatywne obciążenie pracą. Kontynuacja takiego kierunku doprowadzi w konsekwencji do wejścia w spór zbiorowy z pracodawcą.

Oczekujemy konkretnych działań, które spowodują realną poprawę sytuacji pracowników ZUS.

 

                                                                                              Za Zarząd:

                                                                                       PRZEWODNICZĄCA
                                                                            Związku Zawodowego Pracowników
                                                                              Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

                                                                                         mgr Beata Wójcik

Do wiadomości:
1. Pan Marek Bucior Przedwodniczący Rady Nadzorczej ZUS
2. Pan Zbigniew Derdziuk prezes ZUS
2. PAP

Brak komentarzy to “Jak Pani Minister Fedak zareaguje na pismo ZZP ZUS?”

Skomentuj ten artyku