Złożyliśmy wniosek do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie!

Złożyliśmy wniosek do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie!

18 maja 2011, Kategoria: Bez kategorii Autor

W dniu 11.05.2011 r. złożyliśmy do Inspektoratu Pracy wniosek o naruszenie przez Prezesa ZUS obowiązującego prawa pracy jakim jest Zakładowy Układ Zbiorowy. Poniżej prezentujemy treść wystąpienia:  

                                                                                                                                                  Warszawa, dnia 10.05.2011 r.

                                                                                  Okręgowy Inspektorat Pracy 
                                                                                              w Warszawie 
                                                                                           ul. Lindleya 16
 
                                                                                        00-973 Warszawa

Wniosek

Organizacje Zakładowe związków zawodowych działające w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych informują o naruszeniu przez Prezesa Zakładu stanu prawnego  § 8 i 12  obowiązującego w ZUS prawa pracy jakim jest Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy ZUS zawarty w dniu 31 .05 .2007 r. pomiędzy Prezesem Zakładu a zakładowymi organizacjami związkowymi.

Uzasadnienie

W świetle § 8 ust. 3 ZUZ Pracy ZUS ,,fundusz wynagrodzeń osobowych wzrasta corocznie odpowiednio do wzrostu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, według projektu ustawy budżetowej na dany rok kalendarzowy, z uwzględnieniem wzrostu wskaźnika zatrudnienia„.

Strony Układu wyraźnie uzgodniły, że fundusz wynagrodzeń osobowych będzie wzrastał corocznie o wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z uwzględnieniem wzrostu wskaźnika zatrudnienia w Zakładzie.

Pracodawca powołując się na wyżej wymienione przepisy prawa od 2009 roku nie zwiększa funduszu wynagrodzeń osobowych w Zakładzie (pozostaje on na poziomie 2 042 mln zł), argumentując to zmniejszeniem wskaźnika  zatrudnienia w Zakładzie i zaniża należne pracownikom Zakładu podwyżki wynagrodzeń.

Podwyżki płac są dokonywane z oszczędności funduszu wynagrodzeń osobowych w roku poprzednim i wynosiły w roku 2010 – 61 zł.  na etat  i w 2011 r. – 40 zł na etat.

W ocenie Organizacji związkowych, Pracodawca łamie zasadę, co do której się umówił jako strona ZUZ Pracy w ZUS, gdyż spadek wskaźnika zatrudnienia w Zakładzie jest bez znaczenia, nie  stanowił on przedmiotu uzgodnień, pozostaje zatem bez wpływu na wzrost funduszu wynagrodzeń.

Zgodnie z § 12 ust. 1 ZUZ Pracy ZUS Prezes Zakładu może przekazać środki funduszu wynagrodzeń i nagród Kierownikom Terenowych Jednostek Organizacyjnych Zakładu po uzgodnieniu podziału tych środków z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Zakładzie.

W dniu 31 marca br. pomimo braku uzgodnień ze wszystkimi organizacjami działającymi w Zakładzie, Prezes przekazał środki na podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 40 zł na etat do Oddziałów Zakładu.

W ocenie organizacji związkowych Pracodawca również złamał w tym przypadku zapis § 12 ZUZ Pracy ZUS.

W związku z zaistniałą sytuacją wnosimy o zobowiązanie Prezesa ZUS do przestrzegania zapisów obowiązującego ZUS Pracy ZUS, a co za tym idzie wyrównania pracownikom należnego wzrostu wynagrodzenia. 

 

Załączniki:

1. Kserokopie korespondencji z pracodawcą /szt. 3/

2. ZUZ Pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Brak komentarzy to “Złożyliśmy wniosek do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie!”

Skomentuj ten artyku