Statut

STATUT
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Pobierz wersję PDF

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej Związkiem, powstały z mocy uchwały z dnia 4 marca 1992 r., realizuje zadania w zakresie ochrony interesów pracowniczych poprzez: nadzorowanie przestrzegania prawa pracy, w miarę możliwości zaspakajania potrzeb materialnych, socjalnych, kulturalnych i społecznych pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwanego dalej Zakładem.
§ 2

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Zarządu Głównego jest Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

§ 3

1. Związek posiada osobowość prawną i działa poprzez swoje organy statutowe – Zarząd Główny oraz zarządy jednostek organizacyjnych Związku.
2. Jednostki organizacyjne Związku uzyskują osobowość prawną po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wpisie do rejestru jednostek organizacyjnych Związku, który prowadzony jest przez Prezydium Zarządu Głównego.
3. Rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podlegają członkowie Prezydium Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
4. W jednostkach organizacyjnych Zakładu, w których dyrektor, kierownik lub inne osoby wykonują czynności związane z funkcją pracodawcy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, jednostki organizacyjne Związku posiadają uprawnienia zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych.
5. Zasady powoływania, znoszenia oraz kompetencje jednostek organizacyjnych Związku określa Zarząd Główny.
§ 4

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz kierownictwa Zakładu.

§ 5

1. Związek działa w granicach obowiązującego porządku prawnego.
2. Związek, na zasadach określonych prawem, może przystępować do organizacji międzyzwiązkowych oraz społeczno zawodowych w kraju i poza jego granicami.
3. Do reprezentowania Związku uprawniony jest Zarząd Główny w imieniu, którego występuje Przewodniczący Związku lub osoba upoważniona przez Zarząd Główny na wniosek Przewodniczącego.

§ 6

1. Oznakami zewnętrznymi Związku są:
1) sztandar Związku;
2) znak graficzny Związku;
3) odznaka honorowa.
2. Odznaką honorową Związku jest odznaka: „Zasłużony dla Związku Zawodowego Pracowników ZUS”.
3. Zasady przyznawania odznaki określa Zarząd Główny.
4. Związek używa pieczęci i flagi ze znakiem graficznym.
5. Związek posiada swój organ prasowy.
6. Nazwa Związku oraz znak graficzny podlegają ochronie prawnej.
7. Wzory oznak zewnętrznych Związku i pieczęci określa Zarząd Główny.

§ 7

1. Związek zrzesza osoby wykonujące pracę zarobkową w Zakładzie.
2. Członkami Związku mogą być także emeryci i renciści – byli pracownicy Zakładu.
3. W sprawach indywidualnych Związek może podjąć się obrony praw i interesów osób wykonujących pracę zarobkową nie zrzeszonych w Związku tylko na ich pisemny wniosek.
4. Związek opiera swoją działalność na dobrowolnej społecznej pracy członków. Może w razie potrzeby zatrudniać osoby na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. Umowę zawiera Przewodniczący Związku lub osoba przez niego upoważniona.

Rozdział II

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§ 8

1. Celem Związku jest ochrona praw, godności i interesów członków Związku.
2. Związek jest dobrowolną i samorządną organizacją, powołaną do reprezentowania i obrony praw interesów zawodowych i socjalnych osób wykonujących pracę zarobkową.
3. Do zadań Związku należy:
1) ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych, kulturalnych i społecznych członków oraz ich rodzin,
2) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem praw pracowniczych, zakładowego układu zbiorowego pracy, regulaminów: pracy, wynagrodzenia, warunków socjalno – bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) dążenie do zapewnienia przez pracodawcę warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób wykonujących pracę zarobkową,
4) współpraca z kierownictwem Zakładu w zakresie przestrzegania praw i interesów materialnych i moralnych osób wykonujących pracę zarobkową oraz wolności związkowych.

§ 9

Związek realizuje swoje cele poprzez:
1) reprezentowanie interesów swoich członków wobec kierownictwa Zakładu, władz i organów administracji publicznej oraz organizacji i instytucji społecznych i politycznych,
2) udzielanie w miarę możliwości pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów między osobą wykonującą pracę zarobkową a kierownictwem Zakładu,
3) organizowanie akcji protestacyjnych i kierowanie nimi w przypadkach istotnych naruszeń interesów pracowniczych,
4) inicjowanie, organizowanie i udzielanie pomocy społecznej członkom Związku poprzez tworzenie funduszy, pomocy materialnej w przypadkach zdarzeń losowych oraz propagowanie nowych ubezpieczeń dla osób wykonujących pracę zarobkową i ich rodzin,
5) podejmowanie decyzji o zasadach podziału środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
6) współpracę z Kierownictwem Zakładu w zakresie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej na rzecz osób wykonujących pracę zarobkową w Zakładzie,
7) zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowniczych,
8) zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa,
9) sprawowanie kontroli nad warunkami bhp, przestrzeganie prawa pracy oraz współpracę ze społecznymi inspektorami pracy,
10) współpracę z kierownictwem Zakładu w sferze kształtowania płac,
11) prowadzenie działalności gospodarczej w celu uzyskania środków na realizację zadań statutowych.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

1. Członkowie Związku zrzeszają się zgodnie ze schematem organizacyjnym Zakładu lub miejscem świadczenia pracy.
2. Jednostki Związku działają na terenie Centrali i w siedzibach terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu.
3. Zasady zrzeszania oraz zasady współpracy pomiędzy jednostkami Związku i kierownictwem Zakładu określa Zarząd Główny.

§ 11

1. Członkostwo w Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji uchwałą zarządu właściwej jednostki organizacyjnej Związku.
2. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Prezydium Zarządu Głównego w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały, którego decyzja jest ostateczna.

§ 12

Członek Związku ma prawo:
1) uczestniczyć w zebraniach członków Związku,
2) wybierać i odwoływać członków wszystkich władz i organów Związku oraz być wybieranym do nich zgodnie z ordynacją wyborczą,
3) korzystać z pomocy Związku w ochronie praw pracowniczych lub obywatelskich w razie ich naruszenia przez pracodawcę lub administrację publiczną. Związek może także interweniować i udzielać pomocy w razie naruszania innych praw członka Związku,
4) ubiegać się o otrzymanie zasiłku z tytułu urodzenia dziecka lub zgonu członka najbliższej rodziny, w przypadku zgonu członka Związku zasiłek otrzymuje najbliższa rodzina (definicję członka najbliższej rodziny określa Zarząd OOZ w formie uchwały),
5) występować z wnioskami i postulatami do władz związkowych oraz być informowanym o uchwałach i działaniach Związku,
6) brać udział w zebraniach, na których władze związkowe podejmują uchwały dotyczące jego osoby.

§ 13

Członek Związku jest zobowiązany:
1) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz i organów Związku i regularnie płacić składki członkowskie,
2) brać udział w życiu związkowym,
3) solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek,
4) współdziałać w kształtowaniu właściwych zasad współżycia społecznego,
5) dbać o dobre imię Związku.

§ 14

1. Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
1) wystąpienia ze Związku,
2) skreślenia z rejestru członków,
3) wykluczenia,
4) zgonu,
5) wstąpienia do innego związku zawodowego,
6) rozwiązania stosunku pracy z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 Statutu.
2. Członka, który uporczywie nie wykonuje obowiązków członkowskich lub postępuje w sposób nie licujący z godnością członka Związku, właściwy Zarząd jednostki lub Prezydium Zarządy Głównego może ukarać upomnieniem, naganą, a w szczególnych przypadkach wykluczyć ze Związku.
3. Członka Zarządu jednostki organizacyjnej Związku, który umyślnie lub uporczywie nie wykonuje
zadań wynikających z powierzonej funkcji lub postępuje w sposób nie licujący z godnością członka władz Związku właściwy Zarząd lub Prezydium Zarządu Głównego może zawiesić w prawach członka Związku, członka Zarządu bądź w szczególnych przypadkach wykluczyć ze Związku. W przypadku członka Zarządu Głównego decyzję podejmuje Zarząd Główny.
1) Zawieszeniu ulegają wszystkie prawa i obowiązki oraz pełnione funkcje.
2) Od momentu zakończenia okresu zawieszenia osoba, której ono dotyczyło, ponownie nabywa pełne prawa członkowskie oraz jest zobowiązana do wypełniania wszelkich obowiązków członka Związku.
3) Okres zawieszenia każdorazowo określa uchwałą Zarząd Główny.
4. Skreślenie z rejestru członków następuje z powodu nieopłacenia składek za okres 3-ech miesięcy, po upływie 14 dni od doręczenia upomnienia.
5. W sytuacji określonej w ust. 2, 3 i 4 zainteresowanemu przysługuje odwołanie:
1) od uchwały Zarządu OOZ lub Prezydium Zarządu Głównego do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały,
2) od uchwały Zarządu Głównego w przypadku członka tego organu do Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów lub Krajowego Zjazdu Delegatów w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
6. Decyzje organów odwoławczych są ostateczne.

Rozdział IV

STRUKTURA WŁADZ I ORGANÓW ZWIĄZKU

§ 15

1. Związek samodzielnie określa własną strukturę organizacyjną.
2. Przystąpienie do struktur Związku w charakterze jednostki organizacyjnej następuje w drodze uchwały, podjętej przez co najmniej dziesięć osób uprawnionych do nabycia członkostwa Związku.
3. Prawo do działania w strukturze Związku danej jednostki organizacyjnej Związku ustaje na skutek:
1) zmniejszenia liczby członków określonej w ust. 2, przez okres co najmniej jednego roku,
2) podjęcia przez Walne Zebranie jednostki organizacyjnej Związku uchwały o wystąpieniu ze Związku,
3) podjęcia przez Zarząd Główny uchwały o wykluczeniu ze Związku.
4. Wobec ustania prawa do działania, o którym mowa w ust. 3, środki trwałe, materiały, środki finansowe będące własnością OOZ, podlegają bezzwłocznemu przekazaniu do Zarządu Głównego. Środki finansowe przekazane przez daną jednostkę organizacyjna na ogólnokrajowe potrzeby Związku, nie podlegają zwrotowi.

§ 16

1. Jednostkami organizacyjnymi Związku są Oddziałowe Organizacje Związkowe (OOZ) oraz wchodzące w ich skład Koła i Grupy Związkowe.
2. OOZ zakresem swojego działania obejmuje jedną z całych jednostek organizacyjnych Zakładu oraz osoby wykonujące pracę zarobkową na terenie jednostki.
3. Członek Związku, którego jednostka organizacyjna została rozwiązana bądź zmieniona ma prawo przystąpić do wybranej przez siebie jednostki organizacyjnej Związku nie tracąc członkostwa.

§ 17

1. Ogólnokrajowe władze Związku:
1) Krajowy Zjazd Delegatów,
2) Zarząd Główny,
2. Ogólnokrajowe organy Związku:
1) Prezydium Zarządu Głównego,
2) Przewodniczący Związku,
3) Główna Komisja Rewizyjna.
3. Władze Oddziałowych Organizacji Związkowych:
1) Walne Zebranie OOZ,
2) Zarząd OOZ.
4. Organy oddziałowych organizacji związkowych:
1) Prezydium Zarządu OOZ,
2) Przewodniczący Zarządu OOZ,
3) Zarząd Koła,
4) Komisja Rewizyjna OOZ.
5. Zarząd Główny może tworzyć ponad oddziałowe struktury Związku.
6. Zarządy OOZ w celu usprawnienia działalności organizacyjno – informacyjnej tworzą w jednostkach organizacyjnych Zakładu Koła i Grupy związkowe.
7. Władze i organy Związku działają kolegialnie i są odpowiedzialne za realizację celów i zadań Związku zgodnie ze swymi kompetencjami.
8. Kadencja władz i organów trwa 5 lat.
9. W uzasadnionym przypadkach Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może przedłużyć kadencje wszystkich władz i organów Związku co najmniej o 1 rok.

§ 18

1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej władze Związku mogą podejmować uchwały o ile w posiedzeniu bierze udział więcej niż połowa uprawnionych.
2. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej organy Związku podejmują uchwały zwykłą większością głosów.

Rozdział V

TRYB WYBORU I ODWOŁAŃ CZŁONKÓW WŁADZ I ORGANÓW ZWIĄZKU

§ 19

1. Władze i organy związkowe wszystkich szczebli pochodzą z wyborów.
2. Wybory odbywają się wg następujących zasad:
1) kandydatem do władz i organów może być osoba wykonująca pracę zarobkową, będąca członkiem Związku,
2) kandydatem może być osoba posiadająca czynne lub bierne prawo wyborcze zgodnie z postanowieniami ordynacji wyborczej,
3) nie ogranicza się liczby kandydatów,
4) głosuje się na poszczególnych kandydatów,
5) wyboru władz i organów jednostek organizacyjnych Związku oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny.
6) w przypadku ustąpienia lub rezygnacji Przewodniczącego OOZ na rok przed końcem kadencji, funkcje Przewodniczącego obejmuje jako pełniący obowiązki wiceprzewodniczący lub inny członek Zarządu na mocy uchwały Zarządu OOZ.
7) wyboru Przewodniczącego Związku i członków Zarządu Głównego oraz członków Głównej Komisji Rewizyjnej dokonuje Krajowy Zjazd Delegatów na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny,
8) nie można łączyć funkcji Przewodniczącego Zarządu OOZ oraz Komisji Rewizyjnej OOZ z funkcją Przewodniczącego Związku,
9) funkcji związkowych nie mogą łączyć z funkcjami kierowniczymi w Zakładzie osoby pełniące funkcje pracodawcy z upoważnienia Prezesa Zakładu, ich zastępcy, kierownicy terenowych jednostek organizacyjnych oraz główny księgowy i główny lekarz orzecznik.
3. Funkcją związkową, o której mowa w ust. 2 pkt 9 jest funkcja członka Zarządu jednostki organizacyjnej Związku, Komisji Rewizyjnej OOZ oraz odpowiednio funkcje we władzach i organach krajowych Związku.
4. Władzom i organom Związku wszystkich szczebli przysługuje prawo uzupełnienie swojego składu, na skutek okoliczności wymienionych w § 14 lub pisemnej rezygnacji z funkcji we władzach nie więcej
jednak niż 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
5. Władze i organy Związku odpowiedniego szczebla stwierdzają wygaśniecie mandatu i mają prawo dokonać uzupełnienia swojego składu poprzez podjęcie stosownej uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 20

Krajowy Zjazd Delegatów

1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą stanowiącą Związku. Zwoływany jest co 5 lat przez Zarząd Główny, przy czym termin, miejsce i porządek dzienny powinien być podany do wiadomości delegatów nie później niż na miesiąc przed datą Zjazdu.
2. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział, z głosem stanowiącym:
1) Przewodniczący Związku,
2) delegaci wybrani na walnych zebraniach jednostek organizacyjnych Związku według ordynacji wyborczej uchwalonej każdorazowo przez Zarząd Główny
3) z biernym prawem wyborczym członkowie władz i organów krajowych Związku, którzy nie zostali wybrani delegatami, a posiadają uchwały rekomendujące ze struktury krajowej, w której pełnili funkcję, zatwierdzone przez Zarząd Główny.
3. W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Główny.
4. Jeden delegat dysponuje jednym mandatem.
5. Ważność mandatu na Krajowy Zjazd Delegatów upływa z dniem wyboru nowych delegatów przez
Walne Zebrania terenowych jednostek Związku.
6. Członkowie wybranych władz i organów krajowych oraz Przewodniczący OOZ w trakcie kadencji posiadają prawa delegatów.
7. Mandat członka władz i organów oraz delegata na Krajowy Zjazd Delegatów wygasa przed upływem kadencji w razie:
1) rezygnacji z mandatu, utraty praw członkowskich, zawieszenia w pełnieniu funkcji związkowych oraz ograniczenia zdolności do czynności prawnych,
2) wystąpienia lub wykluczenia ze Związku w trybie ustalonym w Statucie,
3) śmierci,
4) niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
5) w razie zmiany miejsca świadczenia pracy w innej jednostce OOZ.
8. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu podejmuje właściwy organ Związku.
9. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 na jego miejsce właściwy Zarząd powołuje osobę, która była kolejna na liście wyborczej, ale nie otrzymała wymaganej ilości głosów albo dokonuje się wyborów uzupełniających.
10. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy podjęcie uchwały o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów.
§ 21

1. Do wyłącznej kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
1) uchwalenie regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) uchwalenie ogólnego programu Związku,
4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej w kadencji,
5) udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, a w przypadku braku takiego wniosku, na wniosek Przewodniczącego Krajowego Zjazdu Delegatów,
6) wybór Przewodniczącego Związku,
7) ustalenie ilości członków Zarządu Głównego,
8) wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej,
9) wybór członków Komisji Statutowej,
10) ustalenie wysokości odpisu składki na działalność Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
11) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku,
12) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Przewodniczącego Związku, Zarząd Główny i delegatów,
13) rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu, w sprawach, o których mowa w § 14 ust. 3.
2. Uchwała o rozwiązaniu Związku powinna zawierać wytyczne dla likwidatora masy majątkowej Związku w zakresie jej przeznaczenia.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów, w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem ust. 1 pkt. 6 i 8, które zapadają w głosowaniu tajnym, kwalifikowaną większością głosów.
4. Krajowy Zjazd Delegatów ma prawo wybrać zwykłą większością głosów 1 kandydata na Przewodniczącego Związku, 2 kandydatów do Zarządu Głównego i 1 kandydata do Głównej Komisji Rewizyjnej. Wniosek w powyższej sprawie ma prawo zgłosić do Prezydium Zjazdu co najmniej 20 % delegatów biorących udział w Zjeździe.
5. W wypadkach wymienionych w § 20 ust. 7 – OOZ może wybrać w terminie 14 dni przed Zjazdem nowego delegata na Krajowy Zjazd Delegatów i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Krajowe Biuro Wyborcze.

§ 22

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny na skutek:
1) uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów,
2) uchwały Zarządu Głównego,
3) wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej,
4) wniosku popartego uchwałami Zarządów OOZ, przez co najmniej 2/3 ogólnej liczby jednostek Związku.
2. Zarząd Główny zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub w terminie uzgodnionym z wnioskodawcą.
3. W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w terminie określonym w ust. 2, Zjazd zwołuje w możliwie najbliższym terminie wnioskodawca.
4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami dla, których został zwołany.
5. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów z przyczyn nie leżących po stronie Związku dopuszcza się głosowanie nad sprawą, dla której miał być zwołany Zjazd w drodze indywidualnego głosowania delegatów w formie pisemnej lub elektronicznej.

§ 23

Rada Krajowa Związku

1. Radę Krajową Związku tworzą: Przewodniczący Związku, członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący OOZ lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego OOZ, będąca członkiem zarządu OOZ.
2. Rada Krajowa pełni funkcję opiniodawczą.
3. Posiedzenia Rady Krajowej Związku zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Przewodniczący Związku.
4. Posiedzenia Rady Krajowej Związku odbywają się co najmniej raz w roku.
5. Zarząd Główny składa Radzie Krajowej Związku coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 24

Zarząd Główny

1. Zarząd Główny w okresie między Zjazdami sprawuje władzę stanowiącą i wykonawczą Związku.
2. Składa się z nie więcej niż 15 z członków stałych ustalonych na Krajowym Zjeździe Delegatów oraz członków niestałych.
1) członkiem stałym jest – osoba wybrana przez Krajowy Zjazd Delegatów, posiadająca wszelkie prawa stanowiące.
2) członkiem niestałym jest – osoba powołana przez Zarząd Główny. Jej udział w pracach Zarządu Głównego ma charakter doradczy, bez prawa stanowiącego.
3. Liczbę stałych członków Zarządu Głównego ustala Krajowy Zjazd Delegatów a niestałych członków Zarządu ustala Zarząd Główny.
4. W sprawach, dla których Prezes Zakładu jest głównym pracodawcą Zarząd Główny posiada uprawnienia zakładowej organizacji związkowej.
5. Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje Przewodniczący Związku, w terminie do 30 dni od wyboru przez Krajowy Zjazd Delegatów.

§ 25

1. Do zakresu działania i kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) wybór Prezydium Zarządu Głównego na wniosek Przewodniczącego Związku oraz nadanie regulaminu pracy Prezydium,
2) reprezentowanie Związku wobec kierownictwa Zakładu, władz i organów administracji państwowej, samorządów terytorialnych oraz wobec innych organizacji i instytucji,
3) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek Związku, udzielanie im pomocy oraz koordynowanie ich działalności,
4) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów,
5) kierowanie całokształtem działalności Związku,
6) uchwalenie budżetu Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
7) zatwierdzanie okresowych sprawozdań finansowych oraz bilansu rocznego,
8) okresowa ocena pracy Prezydium Zarządu Głównego,
9) powoływanie (w miarę potrzeb) oraz ustalanie kompetencji i regulaminów działania:
a) pełnomocników Zarządu Głównego,
b) komisji problemowych,
c) organów doradczo – opiniodawczych,
d) podmiotu prowadzącego działalność gospodarcza,
e) struktur ponad oddziałowych,
10) zarządzanie majątkiem i finansami Związku, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa i Statutu,
12) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów i Głównej Komisji Rewizyjnej,
13) podejmowanie uchwał stwierdzających:
a) wygaśnięcie mandatu członka Zarządu Głównego,
b) uzupełnienie składu Zarządu Głównego,
14) powoływanie i odwoływanie niestałych członków Zarządu Głównego,
15) uchwalanie ordynacji wyborczej Związku,
16) uchwalanie zasad i trybu wyboru kandydatów do władz i organów jednostek organizacyjnych Związku,
17) co najmniej raz w roku przedstawianie Radzie Krajowej Związku sprawozdania ze swojej działalności.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. W razie naruszenia przez zarząd jednostki organizacyjnej Związku postanowień niniejszego Statutu lub uchwał władz i organów krajowych Związku, Zarządowi Głównemu przysługuje prawo:
1) zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie,
2) udzielenia pisemnego upomnienia lub nagany za niezgodną ze statutem działalność zarządu tej jednostki:
a) Przewodniczącemu Zarządu OOZ,
b) członkom Zarządu OOZ.
3) w przypadku zastosowania sankcji wymienionej w pkt. 2, kara zostaje zatarta po upływie 12 miesięcy,
4) żądania cofnięcia niedopuszczalnych uchwał lub ich uchylenie,
5) zawieszenia lub wnioskowanie do Zarządu OOZ o pozbawienie członka zarządu funkcji związkowej,
6) zawieszenia działalności Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej oraz wyznaczenia Komisarycznego Zarządu do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania OOZ.
7) pozbawienia osobowości prawnej Zarząd jednostki organizacyjnej Związku poprzez wykreślenie z rejestru jednostek organizacyjnych Związku oraz z Krajowego Rejestru Sądowego,
8) w przypadku zastosowania sankcji wymienionej w pkt. 7 jednostce Związku przysługuje odwołanie do najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów.
4. Rozpatrywanie protestów wyborczych na Przewodniczącego Związku, członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej wniesionych w terminie 14 dni od daty wyborów.
5. Przepis § 25 ust. 3, pkt. 1-5 stosuje się odpowiednio do Komisji Rewizyjnych OOZ, który wykonuje Główna Komisja Rewizyjna z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Zarządu Głównego.

§ 26

Prezydium Zarządu Głównego

1. Prezydium Zarządu Głównego jest organem wykonawczym Zarządu Głównego, do kompetencji którego należy podejmowanie uchwał, decyzji i stanowisk we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych Statutem dla innych władz i organów Związku.
2. W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego jego uprawnienia posiada Prezydium Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
3. Prezydium Zarządu Głównego składa się z Przewodniczącego Związku, wiceprzewodniczących w liczbie określonej przez Zarząd Główny, sekretarza i skarbnika Zarządu Głównego.
4. W skład niestałych członków Prezydium Zarządu Głównego mogą wchodzić przedstawiciele organów powoływanych przez Zarząd Główny na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 9 Statutu.
5. Do zakresu działania i kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy w szczególności:
1) przygotowanie planu pracy i projektów uchwał Zarządu Głównego,
2) bieżące kierowanie całokształtem działalności Związku,
3) rozstrzyganie spraw wynikłych między jednostkami Związku,
4) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Związku,
5) rozpatrywanie protestów wyborczych w jednostkach organizacyjnych Związku wniesionych w terminie 14 dni od daty wyborów.
6. Od uchwały Prezydium Zarządu Głównego przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od powiadomienia. Decyzja organu odwoławczego jest ostateczna.

§ 27

Przewodniczący Związku

1. Przewodniczący Związku pełni funkcje wykonawcze.
2. Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Głównego, Prezydium Zarządu Głównego i Radzie Krajowej Związku.
3. Reprezentuje Związek na zewnątrz.
4. Podpisuje wszelkiego rodzaju akty normatywne uchwalane przez Zarząd Główny i Prezydium Zarządu Głównego.
5. Wykonuje funkcje pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy.
6. Szczegółowe kompetencje Przewodniczącego Związku określa Zarząd Główny w regulaminie pracy Prezydium Zarządu Głównego.
§ 28

Główna Komisja Rewizyjna

1. Główna Komisja Rewizyjna pełni funkcje kontrolne Związku.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z nie więcej niż 5 członków.
3. Główna Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
4. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Głównego.
5. Przewodniczący lub osoba przez niego delegowana mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego.
6. Główna Komisja Rewizyjna co najmniej raz w roku, ale nie wcześniej niż po sporządzeniu bilansu, przeprowadza kontrolę działalności Zarządu Głównego i jego Prezydium w zakresie działalności finansowej i zgodności działania z postanowieniami Statutu i uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów.
7. Główna Komisja Rewizyjna określa w regulaminach dla siebie i komisji rewizyjnych OOZ szczegółowy zakres działalności, organizację oraz tryb pracy. Regulaminy te przekazywane są Zarządowi Głównemu, który uprawniony jest do wniesienia uwag w terminie 14 dni od daty doręczenia.
8. Główna Komisja Rewizyjna jest uprawniona do przeprowadzenia działań kontrolnych zgodnie z jej kompetencjami wobec wszystkich struktur Związku.
9. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zarządzaniu i gospodarowaniu majątkiem i funduszami Związku, działań sprzecznych z postanowieniami Statutu i przepisami prawa, Główna Komisja Rewizyjna obowiązana jest zawiadomić odpowiednią instancję Związku.
10. Każdy organ Związku obowiązany jest ustosunkować się do ustaleń i wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej uwzględnić je w swojej działalności.
11. Główna Komisja Rewizyjna może zlecić przeprowadzenie kontroli dowolnej Komisji Rewizyjnej OOZ lub powołać zespół mediacyjny do rozstrzygania konfliktów wewnątrz związkowych po uzyskaniu akceptacji Zarządu Głównego.
12. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo wnioskować do Zarządu Głównego o wykreślenie z rejestru jednostek organizacyjnych Związku OOZ, która uchyla się od przekazywania rocznych sprawozdań oraz należnego odpisu składki na rzecz struktur krajowych przez okres 6 miesięcy lub zastosowanie odpowiednio § 25 ust. 3, pkt 1-5 Statutu.
13. Główna Komisja Rewizyjna składa Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdanie ze swojej działalności i wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
14. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji jego obowiązki obejmuje wiceprzewodniczący. Główna Komisja Rewizyjna konstytuuje się ponownie.
15. W przypadku zdekompletowania składu Głównej Komisji Rewizyjnej, uniemożliwiającego dalsze wykonywanie zadań statutowych Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów, w celu wyboru członków Głównej Komisji Rewizyjnej.
16. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej zostaje wyłączony z prac kontrolnych wobec struktury niższego szczebla, której jest członkiem.
17. Obsługę i dokumentację Głównej Komisji Rewizyjnej prowadzi biuro Zarządu Głównego.
18. Pierwsze posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Związku w terminie do 30 dni od wyboru przez Krajowy Zjazd Delegatów.

§ 29

Komisja Statutowa

1. Komisja Statutowa wybierana jest spośród delegatów przez Krajowy Zjazd Delegatów, składa się z 4 członków oraz Przewodniczącego Komisji, którym z urzędu jest Przewodniczący Związku.
2. Komisja pełni swoją funkcję w okresie całej kadencji.
3. Komisja Statutowa posiada prawo opiniowania zgłaszanych propozycji zmian w Statucie oraz formułowania własnych rozwiązań dotyczących zapisów w Statucie.
4. Zmiany do Statutu mogą być dokonane na Krajowym Zjeździe Delegatów lub w trakcie kadencji przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie przedstawia Zjazdowi Przewodniczący Komisji Statutowej.
6. Głosowania nad zmianami w Statucie są jawne.
7.Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący komisji w zależności od potrzeb.

§ 30

Walne Zebranie OOZ

1. Walne Zebranie OOZ jest władzą stanowiącą OOZ.
2. Walne Zebranie OOZ może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie OOZ jest zwoływane co 5 lat przez Zarząd OOZ, przy czym termin, miejsce i porządek dzienny oraz obowiązująca ordynacja wyborcza powinny być podane do wiadomości członków lub delegatów nie później niż na 14 dni przed datą Walnego Zebrania OOZ.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie OOZ może być zwoływane w następujących przypadkach:
1) uchwały Walnego Zebrania OOZ,
2) uchwały Zarządu OOZ,
3) uchwały Prezydium Zarządu Głównego,
4) wniosku Komisji Rewizyjnej OOZ,
5) wniosku złożonego przez co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków,
6) Nadzwyczajne Walne Zebranie OOZ jest zwoływane przez Zarząd OOZ w terminie 30 dni od daty uchwały lub wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7) W przypadku nie zwołania przez Zarząd OOZ Nadzwyczajnego Walnego Zebrania OOZ w terminie określonym w pkt 6, Walne Zebranie OOZ zwołuje wnioskodawca.
5. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania OOZ należy:
1) uchwalenie programu działalności terenowej jednostki Związku,
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu OOZ i Komisji Rewizyjnej OOZ w kadencji,
3) podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu OOZ na wniosek Komisji Rewizyjnej OOZ, a w przypadku braku takiego wniosku, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zebrania OOZ,
4) określenie ilości członków Zarządu OOZ,
5) wybór Przewodniczącego Zarządu OOZ,
6) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej OOZ,
7) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
8) uzupełniający wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
9) rozpatrywanie wniosków przedstawianych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną OOZ lub delegatów,
10) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
11) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego.
6. Walne Zebranie OOZ podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków lub delegatów, w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem ust. 5 pkt 5 – 8, które zapadają w głosowaniu tajnym, kwalifikowaną większością głosów.

§ 31

Zarząd OOZ

1. Zarząd OOZ w okresie miedzy Walnymi Zebraniami jest władzą stanowiącą i wykonawczą OOZ.
2. Składa się z członków stałych i członków niestałych
1) członkiem stałym jest – osoba wybrana przez Walne Zebranie OOZ, posiadająca wszelkie prawa stanowiące,
2) członkiem niestałym jest – osoba powołana przez Zarząd OOZ. Jej udział w pracach Zarządu OOZ ma charakter doradczy, bez prawa stanowiącego.
3. Liczbę stałych członków Zarządu OOZ ustala Walne Zebranie OOZ, a niestałych członków Zarządu ustala Zarząd OOZ.
4. W skład Zarządu OOZ wchodzą :
1) Przewodniczący,
2) Zastępcy Przewodniczącego,
3) Sekretarz,
4) Skarbnik,
5) Przewodniczący Kół Związkowych,
6) Członkowie Zarządu OOZ.
5. Zarząd OOZ na wniosek Przewodniczącego OOZ powołuje ze swojego grona co najmniej jednego zastępcę przewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika, którzy wraz z Przewodniczącym Zarządu OOZ tworzą Prezydium Zarządu OOZ.
6. Do zakresu działania Zarządu OOZ należy:
1) reprezentowanie Związku wobec: kierownictwa jednostki organizacyjnej Zakładu, władz i organów administracji państwowej stopnia podstawowego, samorządu terytorialnego a także wobec innych organizacji i instytucji znajdujących się na terenie ich działania,
2) realizowanie uchwał władz Związku,
3) ustalanie wytycznych do bieżącej działalności Prezydium Zarządu OOZ,
4) okresowa ocena pracy Prezydium Zarządu OOZ oraz poszczególnych komisji problemowych,
5) podejmowanie przez Zarząd OOZ uchwał w sprawie przeprowadzania akcji protestacyjnych, po uzyskaniu akceptacji Zarządu Głównego wyrażonej w formie uchwały.
6) uchwalanie budżetu Zarządu i Komisji Rewizyjnej OOZ.
7. Do kompetencji Zarządu OOZ należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością jednostek terenowych tworzących OOZ zgodnie z uchwałami i wytycznymi władz Związku oraz Walnego Zebrania OOZ,
2) ustalanie wysokości świadczeń statutowych i wypłatę członkom Związku zasiłków z tytułu urodzenia dziecka lub zgonu członka najbliższej rodziny, a w przypadku zgonu członka Związku – najbliższej rodzinie,
3) zarządzanie majątkiem i finansami jednostki Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) powoływanie komisji lub innych organów doradczo-opiniodawczych oraz ustalanie ich regulaminów,
5) rekomendowanie kandydatów i organizowanie wyboru Społecznego Inspektora Pracy,
6) przekazywanie na rzecz Zarządu Głównego składek w wysokości ustalonej przez Krajowy Zjazd Delegatów,
7) składanie Zarządowi Głównemu kwartalnych sprawozdań finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności finansowej i statutowej,
8) sprawowanie nadzoru nad działalnością powołanych komisji oraz działalnością gospodarczą,
9) informowanie Prezydium Zarządu Głównego o niepodejmowaniu przez Komisję Rewizyjną OOZ działań statutowych wynikających z § 33 ust. 5 Statutu,
10) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania lub Komisji Rewizyjnej,
11) podejmowanie uchwał stwierdzających wygaśnięcie mandatu członka Zarządu oraz uzupełnienie jego składu,
12) powoływanie Kół i Grup Związkowych oraz określanie w formie uchwały zakresu ich kompetencji,
13) Koła i Grupy Związkowe reprezentowane są przez przewodniczącego Koła lub Grupy Związkowej.
14) wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadanie wyróżnień i odznaczeń,
15) powoływanie i odwoływanie niestałych członków Zarządu OOZ.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 32

Prezydium Zarządu OOZ

1. Prezydium Zarządu OOZ jest organem wykonawczym Zarządu OOZ, do kompetencji którego należy podejmowanie uchwał, decyzji i stanowisk we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych Statutem dla innych władz i organów Związku.
2. W okresie między posiedzeniami Zarządu OOZ jego uprawnienia posiada Prezydium Zarządu OOZ.
3. Prezydium Zarządu OOZ składa się z Przewodniczącego Zarządu OOZ, co najmniej jednego zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Zarządu OOZ.
4. Do zakresu działania i kompetencji Prezydium Zarządu OOZ należy w szczególności:
1) przygotowanie planu pracy i projektów uchwał Zarządu OOZ,
2) bieżące kierowanie całokształtem działalności OOZ.
5. Od uchwały Prezydium Zarządu OOZ przysługuje odwołanie do Zarządu OOZ w terminie 30 dni od
powiadomienia, którego uchwała jest ostateczna.

§ 33

Komisja Rewizyjna OOZ

1. Komisja Rewizyjna OOZ pełni funkcje kontrolne w OOZ.
2. Komisja Rewizyjna OOZ składa się co najmniej z 3 osób w tym Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. W skład Komisji Rewizyjnej OOZ nie mogą wchodzić członkowie Zarządu OOZ.
4. Przewodniczący lub osoba przez niego delegowana mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu OOZ.
5. Komisja Rewizyjna OOZ przeprowadza co najmniej raz w roku kontrole statutowej i finansowej działalności Zarządu OOZ, z których sporządza protokoły w trzech egzemplarzach przekazując kopie Przewodniczącemu Zarządu OOZ oraz Głównej Komisji Rewizyjnej.
6. Komisja Rewizyjna OOZ w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości określa terminy oraz sposoby ich usunięcia.
7. Komisja Rewizyjna OOZ może składać wnioski do Głównej Komisji Rewizyjnej i Prezydium Zarządu Głównego.
8. Komisja Rewizyjna OOZ składa Walnemu Zebraniu OOZ sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada prawo zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
9. Zakres działania oraz organizację pracy Komisji Rewizyjnej OOZ określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.

Rozdział VI

MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 34

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa, gotówka oraz papiery wartościowe.
2. Organem uprawnionym do podejmowania czynności prawnych, składania oświadczeń, praw i obowiązków majątkowych Związku jest Zarząd Główny oraz stosownie do jego upoważnienia zarządy OOZ działające w jednostkach organizacyjnych Zakładu.

§ 35

1. Majątek Związku powstaje:
1) ze składek członkowskich,
2) darowizn, zapisów i dotacji,
3) działalności gospodarczej,
4) odsetek od posiadanych środków finansowych,
5) innych wpływów.
2. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.
3. Środki finansowe pochodzące ze składek osób wykonujących pracę zarobkową nie będących członkami Związku na dodatkowe ubezpieczenia realizowane przez Związek, mogą być przeznaczone na finansowanie świadczeń wynikających z tego ubezpieczenia oraz działalność statutową Związku.
4. Zarząd Główny podejmuje decyzje w sprawie m.in. powoływania fundacji, prowadzenia przez Związek działalności gospodarczej, po stosownej rejestracji w KRS. Zarząd Główny może upoważnić zarządy jednostek organizacyjnych Związku do prowadzenia takiej działalności.

§ 36

1. Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej, organizacyjnej, szkoleniowej oraz wypłat świadczeń statutowych.
2. Zasady finansowania działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej ustala Krajowy Zjazd Delegatów w formie uchwały.
§ 37

1. Podstawa działalności finansowej jednostek Związku są budżety obejmujące wszystkie środki będące w dyspozycji tych jednostek.
2. Budżet uchwala się na okresy roczne.
3. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

§ 38

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu lub w sprawach spornych decyzje podejmuje lub dokonuje wykładni Zarząd Główny po zasięgnięciu opinii Komisji Statutowej.
2. Zastosowanie mają procedury przewidziane w § 26 ust. 2.
3. Zainteresowanej stronie służy odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 39

1. Likwidacja Związku może nastąpić na podstawie uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby delegatów.
2. Czynności związanych z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Krajowy Zjazd Delegatów.
3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych komisja, o której mowa w ust. 2 sporządza sprawozdanie i składa je we właściwym sądzie.
§ 40

Traci moc Statut Związku uchwalony w 2015 r.

§ 41

Zmiany w Statucie ZZP ZUS uchwalone przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 16 stycznia 2020 roku w Warszawie, wchodzą w życie z dniem uchwalenia, z mocą od dnia zarejestrowania jednolitego tekstu Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
********************************************************************************************************************
Statut wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000163975, w dniu 10.03.2020 r. przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS.