Statut

STATUT
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Pobierz wersję PDF

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej Związkiem powstały z mocy uchwały z dnia 4 marca 1992 r., realizuje zadania w zakresie ochrony interesów pracowniczych poprzez: przestrzeganie prawa pracy, w miarę możliwości zaspakajania potrzeb materialnych, socjalnych, kulturalnych i społecznych pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwanego dalej Zakładem.

§ 2

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Zarządu Głównego jest Centrala Zakładu w Warszawie.

§ 3

1. Związek posiada osobowość prawną, którą realizuje poprzez swoje organa statutowe – Zarząd Główny oraz zarządy jednostek organizacyjnych Związku po spełnieniu wymogu ust. 2.

2. Jednostki organizacyjne Związku uzyskują osobowość prawną po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wpisie do rejestru jednostek organizacyjnych Związku, który prowadzony jest przez Prezydium Zarządu Głównego.

3. Rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podlegają członkowie Prezydium Zarządu Głównego.
4. W jednostkach organizacyjnych Zakładu, w których dyrektor, kierownik lub inne osoby wykonują czynności związane z funkcją pracodawcy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, jednostki organizacyjne Związku posiadają uprawnienia zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych.
5. Zasady powoływania, znoszenia oraz kompetencje jednostek organizacyjnych Związku określa Zarząd Główny.


§ 4

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz kierownictwa Zakładu.

§ 5

1. Związek działa w granicach obowiązującego porządku prawnego.
2. Związek, na zasadach określonych prawem, może przystępować do organizacji międzyzwiązkowych oraz społeczno zawodowych w kraju i poza jego granicami.
3. Do reprezentowania Związku uprawniony jest Zarząd Główny w imieniu, którego występuje Przewodniczący Związku lub osoba upoważniona przez Zarząd Główny na wniosek przewodniczącego.

§ 6

1. Oznakami zewnętrznymi Związku są:

1)     sztandar Związku;

2)     znak graficzny Związku;

3)     odznaka honorowa.

2. Odznaką honorową Związku złotą i srebrną jest odznaka „Zasłużony dla Związku Zawodowego Pracowników ZUS”.
3. Zasady przyznawania odznaki określa Zarząd Główny.
4. Związek używa pieczęci i flagi ze znakiem graficznym.
5. Związek posiada swój organ prasowy.
6. Nazwa Związku oraz znak graficzny podlegają ochronie prawnej.
7. Wzory oznak zewnętrznych Związku i pieczęci określa Zarząd Główny.

§ 7

1. Związek zrzesza pracowników zatrudnionych w Zakładzie na podstawie stosunku pracy.
2. Członkami Związku mogą być także emeryci i renciści – byli pracownicy Zakładu.
3. W sprawach indywidualnych Związek może podjąć się obrony praw i interesów pracowników nie zrzeszonych w Związku tylko na ich pisemny wniosek.
4. Związek opiera swoją działalność na dobrowolnej społecznej pracy członków. Może w razie potrzeby zatrudniać osoby na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. Umowę zawiera przewodniczący Związku lub osoba przez niego upoważniona.


Rozdział II
CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§ 8

1. Celem Związku jest ochrona praw, godności i interesów członków Związku.
2. Związek jest dobrowolną i samorządną organizacją, powołaną do reprezentowania i obrony praw interesów zawodowych i socjalnych pracowników.
3. Do zadań Związku należy:

1)     ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych, kulturalnych i społecznych członków oraz ich rodzin,

2)     sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem praw pracowniczych, zakładowego układu zbiorowego pracy, regulaminów: pracy, wynagrodzenia, warunków socjalno – bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

3)     dążenie do zapewnienia przez pracodawcę warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

4)     współpraca z kierownictwem Zakładu w zakresie przestrzegania praw i interesów materialnych i moralnych pracowników oraz wolności związkowych.

§ 9

Związek realizuje swoje cele poprzez:

1. reprezentowanie interesów swoich członków wobec kierownictwa Zakładu, władz i organów administracji publicznej oraz organizacji i instytucji społecznych i politycznych,
2. udzielanie w miarę możliwości pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów między pracownikiem a kierownictwem Zakładu,
3. organizowanie akcji protestacyjnych i kierowanie nimi w przypadkach istotnych naruszeń interesów pracowniczych,
4. inicjowanie i organizowanie samopomocy członkom Związku poprzez tworzenie funduszy, pomocy materialnej w przypadkach zdarzeń losowych oraz propagowanie nowych ubezpieczeń dla pracowników i ich rodzin,
5. podejmowanie uchwał o podziale środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
6. współpracę z Kierownictwem Zakładu w zakresie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej na rzecz pracowników Zakładu.
7. zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowniczych,
8. zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa,
9. sprawowanie kontroli nad warunkami bhp, przestrzegania prawa pracy oraz współpracę ze społecznymi inspektorami pracy,
10. współdziałanie z zakładową służbą zdrowia w celu ochrony zdrowia pracowników,
11. współpracę z kierownictwem Zakładu w sferze kształtowania płac,
12. prowadzenie działalności gospodarczej w celu uzyskania środków na realizację zadań statutowych.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

1. Członkowie Związku zrzeszają się zgodnie ze schematem organizacyjnym Zakładu wg zasad terytorialności określonych Statutem Zakładu.
2. Jednostki Związku działają na terenie Centrali i w siedzibach terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu.
3. Zasady współpracy pomiędzy jednostkami Związku i kierownictwem Zakładu określa Zarząd Główny.

§ 11

1. Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji uchwałą zarządu właściwej jednostki organizacyjnej Związku.
2. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Prezydium Zarządu Głównego w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały, którego decyzja jest ostateczna.

§ 12

Członek Związku ma prawo:

1. uczestniczyć w zebraniach Związku,
2. wybierać i odwoływać członków wszystkich władz Związku oraz być wybieranym do tych władz,
3. korzystać z pomocy Związku w ochronie praw pracowniczych lub obywatelskich w razie ich naruszenia przez pracodawcę lub administrację publiczną. Związek może także interweniować i udzielać pomocy w razie naruszania innych praw członka Związku,
4. ubiegać się o otrzymanie zasiłku z tytułu urodzenia dziecka lub zgonu członka najbliższej rodziny, w przypadku zgonu członka Związku zasiłek otrzymuje najbliższa rodzina,
5. występować z wnioskami i postulatami do władz związkowych oraz być na bieżąco informowanym o wszelkich uchwałach i działaniach Związku,
6. brać udział w zebraniach, na których władze związkowe podejmują uchwały dotyczące jego osoby.

§ 13

Członek Związku jest zobowiązany:

1. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Związku oraz regularnie płacić składki członkowskie,
2. brać udział w życiu związkowym,
3. solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek,
4. współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków międzyludzkich.

§ 14

1. Członkostwo w Związku ustaje na skutek:

1)     wystąpienia ze Związku,

2)     skreślenia z rejestru członków,

3)     wykluczenia,

4)     zgonu

5)     wstąpienia do innego związku zawodowego,

6)     rozwiązania stosunku pracy z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 Statutu.

2. Członka , który uporczywie nie wykonuje obowiązków członkowskich lub postępuje w sposób nie licujący z godnością członka Związku, właściwy zarząd jednostki może ukarać upomnieniem, naganą a w szczególnych przypadkach wykluczeniem ze Związku.
3. Członka zarządu jednostki organizacyjnej Związku, który umyślnie lub uporczywie nie wykonuje zadań wynikających z powierzonej funkcji lub postępuje w sposób nie licujący z godnością członka władz Związku właściwy Zarząd lub Prezydium Zarządu Głównego może zawiesić w prawach członka Zarządu. W przypadku członka Zarządu Głównego decyzje podejmuje Zarząd Główny.
4. Skreślenie z rejestru członków następuje z powodu niepłacenia składek przez okres 3-ech miesięcy od daty pisemnego upomnienia.
5. W sytuacjach określonych w ust. 2 i 4 zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Głównego w terminie 14 dni od doręczenia uchwały.
6. W sytuacji określonej w ust. 3 zainteresowanemu przysługuje odwołanie:

1)     od uchwały Zarządu OOZ lub Prezydium ZG do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały,

2)     od uchwały Zarządu Głównego w przypadku członka tego organu do Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów lub Krajowego Zjazdu Delegatów w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

7. Decyzje organów odwoławczych są ostateczne.


Rozdział IV
STRUKTURA WŁADZ ZWIĄZKU

§ 15

1. Związek samodzielnie określa własną strukturę organizacyjną.
2. Przystąpienie do struktur Związku w charakterze jednostki organizacyjnej następuje w drodze uchwały, podjętej przez co najmniej dziesięć osób uprawnionych do nabycia członkostwa Związku.
3. Prawo do działania w strukturze Związku danej jednostki organizacyjnej Związku ustaje na skutek:

1)     zmniejszenia liczby członków określonej w ust. 2, przez okres co najmniej jednego roku,

2)     podjęcia przez Walne Zebranie jednostki organizacyjnej Związku uchwały o wystąpieniu ze Związku,

3)     podjęcia przez Zarząd Główny uchwały o wykluczeniu ze Związku.

4. Wobec ustania prawa do działania, o którym mowa w ust. 3, środki finansowe przekazane przez daną jednostkę organizacyjną na ogólnokrajowe potrzeby Związku, nie podlegają zwrotowi

§ 16

1. Jednostkami organizacyjnymi Związku są Oddziałowe Organizacje Związkowe (OOZ) oraz wchodzące w ich skład Koła i Grupy Związkowe.
2. OOZ zakresem swojego działania obejmuje jedną z całych jednostek organizacyjnych Zakładu (Centrale, oddział oraz podległe mu inspektoraty i biura terenowe).
3. Członek Związku, którego jednostka organizacyjna została rozwiązana ma prawo przystąpić do wybranej przez siebie jednostki organizacyjnej Związku nie tracąc członkostwa.

§ 17

1. Ogólnokrajowe władze Związku:

1)     Krajowy Zjazd Delegatów,

2)     Zarząd Główny,

2. Ogólnokrajowe organa Związku:

1)     Prezydium Zarządu Głównego,

2)     Przewodniczący Związku,

3)     Główna Komisja Rewizyjna.

3. Władze Oddziałowych Organizacji Związkowych:

1)     Walne Zebranie OOZ,

2)     Zarząd OOZ.

4. Organa oddziałowych organizacji związkowych:

1)     Prezydium Zarządu OOZ,

2)     Zarząd Koła,

3)     Komisja Rewizyjna OOZ

5. Zarząd Główny może tworzyć ponad oddziałowe struktury Związku.
6. Zarządy OOZ w celu usprawnienia działalności organizacyjno – informacyjnej tworzą w jednostkach organizacyjnych Zakładu koła związkowe.
7. Władze Związku działają kolegialnie i są odpowiedzialne za realizację celów i zadań Związku zgodnie ze swymi kompetencjami.
8. Kadencja władz trwa 4 lata.
9. W uzasadnionym przypadkach Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może przedłużyć kadencję wszystkich władz Związku o 1 rok.

§ 18

1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej władze Związku mogą podejmować uchwały o ile w posiedzeniu bierze udział więcej niż połowa uprawnionych.
2. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej organa Związku podejmują uchwały zwykłą większością głosów.

Rozdział V
TRYB WYBORU I ODWOŁAŃ CZŁONKÓW WŁADZ ZWIĄZKU

§ 19

1. Władze związkowe wszystkich szczebli pochodzą z wyborów.
2. Wybory odbywają się wg następujących zasad:

1)     kandydatem do władz może być osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy,

2)     kandydatem może być osoba posiadająca czynne lub bierne prawo wyborcze zgodnie
z postanowieniami ordynacji wyborczej,

3)     nie ogranicza się liczby kandydatów,

4)     głosuje się na poszczególnych kandydatów,

5)     wybór władz ogólnokrajowych oraz jednostek organizacyjnych Związku odbywa się głosowaniu tajnym,

6)     wyboru władz jednostek organizacyjnych Związku oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów dokonuje Walne Zebranie na podstawie regulaminu wyborów, uchwalonego przez Zarząd Główny.

7)     w przypadku ustąpienia lub rezygnacji przewodniczącego OOZ na rok przed końcem kadencji, funkcję przewodniczącego obejmuje jako pełniący obowiązki zastępca przewodniczącego lub inny członek Zarządu na mocy uchwały Zarządu OOZ.

8)     wyboru przewodniczącego Związku i członków Zarządu Głównego oraz członków Głównej Komisji Rewizyjnej dokonuje Krajowy Zjazd Delegatów na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny,

9)     nie można łączyć funkcji przewodniczącego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej OOZ
z funkcjami przewodniczącego Związku oraz przewodniczącego GKR,

10)  funkcji związkowych nie mogą łączyć z funkcjami kierowniczymi w Zakładzie osoby pełniące funkcje pracodawcy z upoważnienia Prezesa Zakładu, ich zastępcy oraz główny księgowy.

3. Funkcją związkową, o której mowa w ust. 2 pkt 10 jest funkcja członka zarządu jednostki organizacyjnej Związku, Komisji Rewizyjnej OOZ oraz odpowiednio funkcji w organach krajowych Związku.
4. Władzom Związku wszystkich szczebli przysługuje prawo uzupełnienie swojego składu, na skutek okoliczności wymienionych w § 14 lub pisemnej rezygnacji z funkcji we władzach nie więcej jednak niż 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
5. Władze Związku odpowiedniego szczebla stwierdzają wygaśnięcie mandatu i dokonują uzupełnienia swojego składu poprzez podjęcie stosownej uchwały.

§ 20
Krajowy Zjazd Delegatów

1. Jest najwyższą władzą stanowiącą Związku. Zwoływany jest co 4 lata przez Zarząd Główny, przy czym termin, miejsce i porządek dzienny powinien być podany do wiadomości delegatów nie później niż na miesiąc przed datą Zjazdu.
2. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział, z głosem stanowiącym, delegaci wybrani na walnych zebraniach jednostek organizacyjnych Związku wg regulaminu i klucza wyborczego ustalonego każdorazowo przez Zarząd Główny oraz z biernym prawem wyborczym członkowie władz krajowych Związku, którzy nie zostali wybrani delegatami.
3. W Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Główny.
4. Jeden delegat dysponuje jednym mandatem.
5. Ważność mandatu na Krajowy Zjazd Delegatów upływa z dniem wyboru nowych delegatów przez Walne Zebrania terenowych jednostek Związku. W przypadku zmiany miejsca świadczenia pracy w trakcie kadencji delegat reprezentuje nową jednostkę organizacyjną Związku, której jest członkiem.
6. Członkowie wybranych władz krajowych w trakcie kadencji posiadają prawa delegatów.
7. Mandat członka władz oraz delegata na Krajowy Zjazd Delegatów wygasa przed upływem kadencji w razie:

a)     rezygnacji z mandatu, utraty praw członkowskich, zawieszenia w pełnieniu funkcji związkowych oraz ograniczenia zdolności do czynności prawnych,

b)    wystąpienia lub wykluczenia ze Związku w trybie ustalonym w Statucie,

c)     śmierci,

d)    niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

8. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu podejmuje właściwy organ Związku.
9. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 na jego miejsce właściwy Zarząd OOZ powołuje osobę, która legitymuje się ważnym mandatem delegata, a w czasie wyborów do danego organu Związku była kolejna na liście wyborczej, ale nie otrzymała wymaganej ilości głosów lub dokonuje się wyborów uzupełniających.

10.  Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy podjęcie uchwały o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów.

§ 21

1. Do wyłącznej kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1)     uchwalenie regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów,

2)     uchwalenie statutu i jego zmian,

3)     uchwalenie ogólnego programu Związku,

4)     rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i GKR w kadencji,

5)     udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek GKR a w przypadku braku wniosku, na wniosek przewodniczącego Krajowego Zjazdu Delegatów,

6)     wybór przewodniczącego Związku,

7)     ustalenie ilości członków Zarządu Głównego oraz wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

8)     ustalenie wysokości odpisu na działalność Zarządu Głównego i GKR,

9)     podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku,

10)  rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Przewodniczącego Związku, Zarząd Główny i Delegatów,

11)  rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu, w sprawach, o których mowa w § 14 ust. 3.

2. Uchwała o rozwiązaniu Związku powinna zawierać wytyczne dla likwidatora masy majątkowej związku w zakresie jej przeznaczenia.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów, w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem ust. 1 pkt. 6 i 7, które zapadają w głosowaniu tajnym, kwalifikowaną większością głosów.
4. Krajowy Zjazd Delegatów ma prawo wybrać zwykłą większością głosów 1 kandydata na przewodniczącego Związku 2 kandydatów do Zarządu Głównego i 1 kandydata do Głównej Komisji Rewizyjnej. Wniosek w powyższej sprawie ma prawo zgłosić do Prezydium Zjazdu co najmniej 20 % delegatów biorących udział w Zjeździe.
5. W wypadkach wymienione w § 20 ust. 7 – OOZ może wybrać w terminie 14 dni przed Zjazdem nowego delegata na Krajowy Zjazd Delegatów i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Krajową Komisję Wyborczą.

§ 22
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów

1. Zwoływany jest przez Zarząd Główny na skutek:

1)     uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów,

2)     uchwały Zarządu Głównego,

3)     wniosku GKR,

4)     wniosku co najmniej 1/3 ogólnej liczby jednostek Związku.

2. Zarząd Główny zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Zjazd w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub w terminie uzgodnionym z wnioskodawcą.
3. W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu w terminie określonym w ust. 2, Zjazd zwołuje w możliwie najbliższym terminie wnioskodawca.
4. Nadzwyczajny Zjazd obraduje wyłącznie nad sprawami dla, których został zwołany.
5. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów z przyczyn nie leżących po stronie Związku dopuszcza się głosowanie nad sprawą, dla której miał być zwołany Zjazd w drodze indywidualnego głosowania delegatów w formie pisemnej.

§ 23
Rada Krajowa Związku

1. Radę Krajową Związku tworzą: Przewodniczący Związku, członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący OOZ.
2. Posiedzenia Rady Krajowej Związku zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Przewodniczący Związku.
3. Posiedzenia Rady Krajowej Związku odbywają się co najmniej raz w roku.
4. Zarząd Główny składa Radzie Krajowej Związku coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może zwołać posiedzenie Rady Krajowej Związku, w celu zasięgnięcia opinii.

§ 24
Zarząd Główny

1. W okresie między Zjazdami sprawuje władzę stanowiącą i wykonawczą Związku.
2. Składa się z członków stałych oraz członków niestałych.

1)     Członkiem stałym jest – osoba wybrana przez Krajowy Zjazd Delegatów, posiadająca wszelkie prawa stanowiące.

2)     Członkiem niestałym jest – osoba powołana przez Zarząd Główny. Jej udział w pracach Zarządu Głównego ma charakter doradczy bez prawa stanowiącego.

3. Liczbę stałych członków Zarządu Głównego ustala Krajowy Zjazd Delegatów a niestałych członków Zarządu ustala Zarząd Główny.
4. W sprawach, dla których Prezes Zakładu jest głównym pracodawcą Zarząd Główny posiada uprawnienia zakładowej organizacji związkowej.
5. Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje przewodniczący Związku, w terminie do 30 dni od wyboru przez Krajowy Zjazd Delegatów.

§ 25

1. Do zakresu działania i kompetencji Zarządu Głównego należy:

1)     wybór Prezydium Zarządu Głównego na wniosek przewodniczącego Związku oraz nadanie regulaminu pracy Prezydium,

2)     reprezentowanie Związku wobec kierownictwa Zakładu, władz i organów administracji państwowej, samorządów terytorialnych oraz wobec innych organizacji i instytucji,

3)     sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek Związku, udzielanie im pomocy oraz koordynowanie ich działalności,

4)     wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów,

5)     kierowanie całokształtem działalności Związku,

6)     uchwalenie budżetu Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

7)     zatwierdzanie okresowych sprawozdań finansowych oraz bilansu rocznego,

8)     okresowa ocena pracy Prezydium Zarządu Głównego,

9)     powoływanie (w miarę potrzeb) oraz ustalanie kompetencji i regulaminów działania:

a)     pełnomocników Zarządu Głównego,

b)    komisji problemowych,

c)     organów doradczo – opiniodawczych,

d)    podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

e)     struktur ponad oddziałowych,

10)  zarządzanie majątkiem i finansami Związku, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

11)  sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa i statutu,

12)  podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów i Głównej Komisji Rewizyjnej,

13)  podejmowanie uchwał stwierdzających:

a)     wygaśnięcie mandatu członka Zarządu Głównego,

b)    uzupełnienie składu Zarządu Głównego,

14)  powoływanie i odwoływanie niestałych członków Zarządu Głównego.

15)  zatwierdzanie uchwał Prezydium Zarządu Głównego,

16)  uchwalanie ordynacji wyborczej Związku,

17)  uchwalanie zasad i trybu wyboru kandydatów do władz jednostek organizacyjnych Związku,

18)  Co najmniej raz w roku przedstawianie Radzie Krajowej Związku sprawozdania ze swojej działalności.

2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. W razie naruszenia przez zarząd jednostki organizacyjnej Związku postanowień niniejszego statutu lub uchwał władz krajowych Związku Zarządowi Głównemu przysługuje stosownie do okoliczności prawo:

1)     zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie,

2)     udzielenia pisemnego upomnienia lub nagany za niezgodną ze statutem działalność zarządu tej jednostki:

a)     przewodniczącemu zarządu,

b)    przewodniczącemu i członkom Zarządu OOZ.

3)     w przypadku zastosowania sankcji wymienionej w pkt. 2 , kara zostaje zatarta odpowiednio po upływie 6 i 12 miesięcy,

4)     żądania cofnięcia niedopuszczalnych uchwał lub ich uchylenie,

5)     zawieszenia lub wnioskowanie do zarządu OOZ o pozbawienie członka zarządu funkcji związkowej,

6)     zawieszenia działalności zarządu terenowej jednostki organizacyjnej oraz wyznaczenia komisarycznego zarządu do czasu zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania.

7)     pozbawienia osobowości prawnej zarząd jednostki organizacyjnej Związku poprzez wykreślenie z rejestru jednostek organizacyjnych Związku oraz z Krajowego Rejestru Sądowego,

8)     w przypadku zastosowania sankcji wymienionej w pkt. 7 jednostce Związku przysługuje odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów.

4. Rozpatrywanie protestów wyborczych na przewodniczącego Związku, członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej wniesionych w terminie 14 dni od daty wyborów.
5. Przepis § 25 ust. 3, pkt. 1-5 stosuje się odpowiednio do Komisji Rewizyjnych OOZ, który wykonuje Główna Komisja Rewizyjna z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Zarządu Głównego.

§ 26
Prezydium Zarządu Głównego

1. Jest organem wykonawczym Zarządu Głównego, do kompetencji którego należy podejmowanie uchwał, decyzji i stanowisk we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych Statutem dla innych władz Związku.
2. W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego jego uprawnienia posiada Prezydium zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
3. Prezydium składa się z przewodniczącego Związku, wiceprzewodniczących w liczbie określonej przez Zarząd Główny, sekretarza i skarbnika Zarządu Głównego.
4. W skład niestałych członków Prezydium Zarządu Głównego mogą wchodzić przedstawiciele organów powoływanych przez Zarząd Główny na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 9 Statutu.
5. Do zakresu działania i kompetencji Prezydium ZG należy w szczególności:

1)     przygotowanie planu pracy i projektów uchwał Zarządu Głównego,

2)     bieżące kierowanie całokształtem działalności Związku,

3)     rozstrzyganie spraw wynikłych miedzy jednostkami Związku,

4)     sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Związku,

5)     Rozpatrywanie protestów wyborczych w jednostkach organizacyjnych Związku wniesionych w terminie 14 dni od daty wyborów.

6. Od uchwały Prezydium przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od powiadomienia, której uchwała jest ostateczna.

§ 27
Przewodniczący Związku

1. Przewodniczący Związku pełni funkcje wykonawcze.
2. Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Głównego, Prezydium ZG i Radzie Krajowej Związku.
3. Reprezentuje Związek na zewnątrz.
4. Podpisuje wszelkiego rodzaju akty normatywne uchwalane przez Zarząd Główny i Prezydium.
5. Wykonuje funkcje pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy.
6. Szczegółowe kompetencje przewodniczącego Związku określa Zarząd Główny w Regulaminie Pracy Prezydium.

§ 28
Główna Komisja Rewizyjna

1. Pełni funkcje kontrolne Związku.
2. Składa się z 5 członków.
3. GKR na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
4. W skład GKR nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Głównego.
5. Przewodniczący lub osoba przez niego delegowana mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego.
6. GKR przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalności Zarządu Głównego i jego Prezydium w zakresie działalności finansowej i zgodności działania z postanowieniami statutu i uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów.
7. GKR określa w regulaminach: dla siebie i komisji rewizyjnych jednostek organizacyjnych Związku szczegółowy zakres działalności, organizację oraz tryb pracy. Regulaminy te przekazywane są Zarządowi Głównemu, który uprawniony jest do wniesienia w terminie 14 dni od daty doręczenia swoich uwag.
8. GKR jest uprawniona do przeprowadzenia działań kontrolnych zgodnie z jej kompetencjami wobec wszystkich struktur Związku.
9. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zarządzaniu i gospodarowaniu majątkiem i funduszami Związku, działań sprzecznych z postanowieniami Statutu i przepisami prawa, GKR obowiązana jest zawiadomić odpowiednią instancję Związku.

10.  Każdy organ Związku obowiązany jest ustosunkować się do ustaleń i wniosków Komisji
i uwzględnić je w swojej działalności.

11.  GKR może zlecić przeprowadzenie kontroli dowolnej Komisji Rewizyjnej OOZ lub powołać zespół mediacyjny do rozstrzygania konfliktów wewnątrz związkowych po uzyskaniu akceptacji Zarządu Głównego.

12.  GKR ma prawo wnioskować do Zarządu Głównego o wykreślenie z rejestru jednostek organizacyjnych Związku OOZ, która uchyla się od przekazywania rocznych sprawozdań oraz należnego odpisu na rzecz struktur krajowych przez okres 6 miesięcy lub zastosowanie odpowiednio § 25 ust. 3, pkt 1-5 Statutu.

13.  GKR składa Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdanie ze swojej działalności i wnioskuje
o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

14.  W przypadku ustąpienia przewodniczącego GKR w trakcie kadencji jego funkcję obejmuje zastępca.

15.  W przypadku zdekompletowania składu GKR, uniemożliwiającego dalsze wykonywanie zadań statutowych Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów, w celu wyboru członków GKR.

16.  Członek GKR zostaje wyłączony z prac kontrolnych wobec struktury niższego szczebla, której jest członkiem.

17.  Obsługę i dokumentację GKR prowadzi biuro Zarządu Głównego.

18.  Pierwsze posiedzenie GKR zwołuje Przewodniczący Związku w terminie do 30 dni od wyboru przez Krajowy Zjazd Delegatów.

§ 29
Walne Zebranie Oddziałowej Organizacji Związkowej

1. Jest władzą stanowiącą OOZ.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane co 4 lata przez Zarząd OOZ, przy czym termin, miejsce i porządek dzienny oraz klucz wyborczy powinien być podany do wiadomości członków nie później niż na 14 dni przed datą Walnego Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwoływane przez Zarząd OOZ na skutek:

1)     uchwały delegatów Walnego Zebrania,

2)     uchwały Zarządu OOZ,

3)     uchwały Prezydium Zarządu Głównego,

4)     wniosku Komisji Rewizyjnej OOZ,

5)     wniosku złożonego przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków,

6)     Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd OOZ w terminie 14 dni od daty uchwały lub wniosku oraz obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7)     W przypadku nie zwołania przez Zarząd OOZ Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
w terminie określonym w pkt 6 Walne Zebranie zwołuje wnioskodawca.

5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)     uchwalenie programu działalności terenowej jednostki Związku,

2)     rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej OOZ w kadencji,

3)     podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu OOZ na wniosek komisji rewizyjnej,

4)     określenie ilości członków Zarządu OOZ,

5)     wybór przewodniczącego zarządu OOZ,

6)     wybór członków zarządu i komisji rewizyjnej OOZ,

7)     wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,

8)     uzupełniający wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,

9)     rozpatrywanie wniosków przedstawianych przez Zarząd OOZ, jej członków lub Komisję Rewizyjną OOZ,

10)  ustalanie wysokości składek członkowskich,

11)  występowanie do Zarządu Głównego z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego.

6. Walne Zebranie OOZ podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków lub delegatów, w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem ust. 5 punkty 5 – 8, które zapadają w głosowaniu tajnym, kwalifikowaną większością głosów.

§ 30
Zarząd Oddziałowej Organizacji Związkowej

1. W okresie między Walnymi Zebraniami jest władzą stanowiącą i wykonawczą OOZ.
2. Składa się co najmniej z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
3. W skład Zarządu OOZ wchodzą przewodniczący Kół Związkowych.
4. Zarząd na wniosek przewodniczącego powołuje ze swojego grona zastępców przewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika, którzy tworzą Prezydium Zarządu OOZ.
5. Do zakresu działania Zarządu OOZ należy:

1)     reprezentowanie Związku wobec: kierownictwa jednostki organizacyjnej Zakładu, władz i organów administracji państwowej stopnia podstawowego, samorządu terytorialnego
a także wobec innych organizacji i instytucji znajdujących się na terenie ich działania,

2)     realizowanie uchwał władz Związku,

3)     ustalanie wytycznych do bieżącej działalności Prezydium Zarządu,

4)     okresowa ocena pracy Prezydium Zarządu OOZ oraz poszczególnych komisji problemowych,

5)     podejmowanie przez Zarząd OOZ uchwał w sprawie przeprowadzania akcji protestacyjnych, po uzyskaniu akceptacji Zarządu Głównego wyrażonej w formie uchwały.

6)     uchwalanie budżetu Zarządu i Komisji Rewizyjnej OOZ.

6. Do kompetencji Zarządu OOZ należy:

1)     kierowanie bieżącą działalnością jednostek terenowych tworzących OOZ zgodnie
z uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania oraz władz Związku,

2)     ustalanie zasad finansowania oraz wysokości świadczeń statutowych (zasiłków, zapomóg itp.),

3)     zarządzanie majątkiem i finansami jednostki Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4)     powoływanie komisji, lub innych organów doradczo-opiniodawczych oraz ustalanie ich regulaminów,

5)     organizowanie wyboru społecznego inspektora pracy,

6)     przekazywanie na rzecz Zarządu Głównego składek w wysokości ustalonej przez Krajowy Zjazd Delegatów, waloryzowanej corocznie o wysokość procentu podwyżki płac
w Zakładzie,

7)     składanie Zarządowi Głównemu kwartalnych sprawozdań finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności statutowej.

8)     sprawowanie nadzoru nad działalnością powołanych komisji oraz działalnością gospodarczą,

9)     informowanie Prezydium ZG o niepodejmowaniu przez komisję rewizyjną działań statutowych wynikających z § 31 ust. 5 Statutu,

10)  podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania lub Komisji Rewizyjnej,

11)  podejmowanie uchwał stwierdzających wygaśnięcie mandatu członka Zarządu oraz uzupełnienie jego składu,

12)  powoływanie Kół i Grup Związkowych oraz określanie w formie uchwały zakresu ich kompetencji,

13)  Koła i Grupy Związkowe reprezentowane są przez przewodniczącego Koła lub Grupy Związkowej.

14)  wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadanie wyróżnień i odznaczeń.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 3 m-ce.

§ 31
Komisja Rewizyjna OOZ

1. Pełni funkcje kontrolne w OOZ.
2. Składa się co najmniej z 3 osób w tym przewodniczącego zastępcy i sekretarza.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu OOZ.
4. Przewodniczący lub osoba przez niego delegowana mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu OOZ.
5. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowej działalności Zarządu OOZ, z których sporządza protokoły w trzech egzemplarzach przekazując kopię Przewodniczącemu Zarządu OOZ oraz GKR.
6. W razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości określa terminy oraz sposoby ich usunięcia.
7. Komisja Rewizyjna może składać wnioski do GKR i Prezydium ZG.
8. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
9. Zakres działania oraz organizację pracy określa regulamin uchwalony przez GKR.

Rozdział VI
MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 32

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa, gotówka oraz papiery wartościowe.
2. Organem uprawnionym do podejmowania czynności prawnych, składania oświadczeń, praw i obowiązków majątkowych Związku jest Zarząd Główny oraz stosownie do jego upoważnienia zarządy OOZ działających w jednostkach organizacyjnych Zakładu.
3. Do reprezentowania Zarządu Głównego uprawniony jest Przewodniczący Związku samodzielnie lub Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego łącznie z innym członkiem Prezydium.

§ 33

1. Majątek Związku powstaje:

1)     ze składek członkowskich,

2)     darowizn, zapisów i dotacji,

3)     działalności gospodarczej,

4)     odsetek od posiadanych środków finansowych,

5)     innych wpływów.

2. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.
3. Środki finansowe pochodzące ze składek pracowników nie będących członkami związku na dodatkowe ubezpieczenie realizowane przez Związek, mogą być przeznaczone na finansowanie świadczeń wynikających z tego ubezpieczenia.
4. Zarząd Główny podejmuje decyzje w sprawie prowadzenia przez Związek działalności gospodarczej, po stosownej rejestracji w KRS. Zarząd Główny może upoważnić zarządy jednostek organizacyjnych Związku do prowadzenia takiej działalności.

§ 34

1. Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej, szkoleniowej oraz wypłat świadczeń statutowych.
2. Zasady finansowania działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej ustala Krajowy Zjazd Delegatów w formie uchwały.

§ 35

1. Podstawą działalności finansowej jednostek Związku są budżety obejmujące wszystkie środki będące w dyspozycji tych jednostek.
2. Budżet uchwala się na okresy roczne.
3. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.


Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

§ 36

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu lub w sprawach spornych decyzje podejmuje lub dokonuje wykładni Zarząd Główny.
2. Procedury przewidziane w § 26 ust. 2 mają zastosowanie.
3. Zainteresowanej stronie służy odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 37

1. Likwidacja Związku może nastąpić na podstawie uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 delegatów.
2. Czynności związanych z likwidacją Związku dokonuje komisja likwidacyjna powołana przez Krajowy Zjazd Delegatów.
3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych komisja, o której mowa w ust. 2 sporządza sprawozdanie i składa je we właściwym sądzie.

§ 38

Traci moc Statut Związku uchwalony 27 października 2004 r.

§ 39

Zmiany w Statucie uchwalone przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 24 października 2008 r. w Osuchowie, wchodzą w życie z dniem uchwalenia, z mocą od dnia zarejestrowania jednolitego tekstu Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**********************

Statut wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego nr 0000163975, w dniu 06.01.2009 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS.