Cięcia obejmą również ZUS

Cięcia obejmą również ZUS

15 stycznia 2021, Kategoria: Bez kategorii Autor

Zakład Ubezpieczeń Społecznych obejmą również zapisy ustawy z dnia 19.11.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

USTAWA

z dnia 19 listopada 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Art. 22. 1. W roku 2021:

1) w jednostkach i urzędach podległych Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi kierującemu działem administracji rządowej albo wojewodzie oraz w jednostkach nadzorowanych przez te organy,

2) w jednostkach sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–9, pkt 13, z wyłączeniem samorządowych instytucji kultury, oraz pkt 14, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, ustawy o finansach publicznych,

3) w urzędach organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałach wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

– do których nie mają zastosowania przepisy art. 17–21, nie tworzy się funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w ramach środków planowanych na wynagrodzenia osobowe danej jednostki, określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 albo wynikających z planu finansowego na rok 2021, w przypadku gdy nie są one ujmowane w ustawie budżetowej.

2. W roku 2021 pracownikom jednostek i urzędów, o których mowa w ust. 1, może być przyznana nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

Brak komentarzy to “Cięcia obejmą również ZUS”

Skomentuj ten artyku