7 kwietnia 2023 roku weszły w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej. Teraz to czas na przygotowania zarówno pracodawcy i związków zawodowych do negocjacji wielu istotnych zmian dla pracowników.

W myśl nowych przepisów pracodawca pracownikom pracującym zdalnie powinien:

  1. zapewnić materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania pracy zdalnej,
  2. pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, koszty energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych,
  3. pokryć inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej – jeśli taki obowiązek zostanie określony w porozumieniu określającym zasady wykonywania pracy zdalnej zawartym z zakładową organizacją związkową, w stosownym regulaminie, ewentualnie w poleceniu wykonywania pracy zdalnej, albo w odpowiednim porozumieniu z pracownikami,
  4. zapewnić szkolenia i pomoc techniczną, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w zakresie wykonywania pracy zdalnej powinny zostać określone w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeśli u danego pracodawcy nie działa żadna zakładowa organizacja związkowa, pracodawca powinien uregulować zasady jej wykonywania  w regulaminie po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

W obecnej chwili trwają negocjacje dotyczące uregulowania w ZUS nowych postanowień.