Dzięki wieloletnim staraniom naszej centrali związkowej – OPZZ od 01 stycznia 2022 r. można odliczyć (od dochodu przed opodatkowaniem) ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu opłaconych składek członkowskich na rzecz ZZP ZUS.  

Dodatkowo obowiązujące od 01 lipca 2022 r. przepisy Polskiego Ładu podwyższyły limit ulgi na związki zawodowe. Obecnie można odliczyć składki do wysokości nieprzekraczającej 500 zł. rocznie (wcześniej limit wynosił 300 zł.).

Pierwszego rozliczenia za bieżący rok (2022) członkowie mogą dokonać w przyszłorocznym rozliczeniu (2023).

W sytuacji, gdy składki na rzecz naszej organizacji potrącane są przez Zakład (naszego pracodawcę) z wynagrodzenia, podatnikowi (pracownikowi, będącemu członkiem) do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy jedynie informacja płatnika (pracodawcy) zamieszczona w PIT-11.

PIT 11 za 2022 r. pracodawca wyśle nam drogą  elektroniczną w ustawowym terminie – najpóźniej do 28 lutego 2023 r. Wykazana w PIT-11 kwota składki na rzecz związku nie może być większa niż podlegająca odliczeniu w roku podatkowym, tj. 500 zł.

W sytuacji kiedy pracodawca nie potrąca składek członkowskich z wynagrodzenia, a członek związku opłaca składki indywidualnie do kasy związku lub na rachunek bankowy, wówczas w celu odliczenia składek członkowskich niezbędne jest posiadanie dowodów wpłat składek członkowskich na rzecz związku.

Dowód wpłaty musi zawierać co najmniej: dane identyfikujące członka związku dokonującego wpłaty, nazwę organizacji związkowej na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i datę wpłaty oraz kwotę wpłaconych składek.

W związku z powyższym prosimy, aby członkowie ZZP ZUS dokonujący rozliczenia pamiętali o przysługującym im prawie. Jak widać przynależność do związków zawodowych i konieczność opłacania z tego tytułu składek związkowych – w obecnym czasie nie obciąża budżetu domowego pracownika.